Top-8 administratieve lasten en overbodige regels15-12-2011  Vandaag presenteert EVO voor de achtste keer haar jaarlijkse lijst met administratieve lasten en overbodige regels. De Wet wegvervoer goederen staat dit jaar op
nummer 1 in de EVO-top-8 administratieve lasten en overbodige regels. Op de tweede plaats komen de beperkingen bij stedelijke bevoorrading. Verder springen de belemmeringen bij grensoverschrijdend lzv-vervoer, nieuw in de lijst, in het oog.

‘Slechts’ een top-8

Doordat het kabinet het afgelopen jaar voortvarend bezig is geweest met het snijden in overbodige regels, is er dit jaar voor het eerst geen sprake van een top-10 maar ‘slechts’ een top-8. De verplichte rittenregistratie voor bestelauto’s, de CBS-enquêtes en de verpakkingenbelasting zijn van de lijst verdwenen.

Op nummer 1

Drie bepalingen in de Wet wegvervoer goederen (Wwg) staan efficiënt wegvervoer in de weg:

  • de lage ondergrens van 500 kilo voor de vergunningplicht zorgt voor een inflexibele en minder concurrerende vervoersmarkt en benadeelt de vrije vervoerderskeuze van verladers. Dat heeft negatieve gevolgen voor hun Europese concurrentiepositie, omdat in 25 andere Europese lidstaten een ondergrens van 3500 kilo geldt.
  • doordat transportbedrijven vanwege de eis van dienstbetrekking voor het vervoer alleen personeel mogen inzetten dat op de loonlijst staat, kunnen zij geen zzp’ers inhuren. Hierdoor kunnen zij minder flexibel inspelen op de veranderende arbeidsmarkt.
  • het beladen van een vrachtauto is een gedeelde verantwoordelijkheid van verlader en vervoerder. Afspraken hierover hebben zij daarom vastgelegd in algemene vervoerscondities. De huidige wetgeving regelt daar bovenop dat verladers ook strafbaar kunnen worden gesteld in het geval van overbelading.

Op nummer 2

Beperkingen die gemeenten aan de bevoorrading van binnensteden leiden bij het verladend bedrijfsleven tot veel irritatie. Door krappe venstertijden en strenge voertuigeisen moeten deze bedrijven meer voertuigen inzetten en meer kilometers maken. EVO heeft met een aantal gemeenten al goede afspraken gemaakt om de stedelijke bevoorrading te verbeteren, maar er is nog werk aan de winkel.

Op nummer 3

De versnipperde aanlevering van steeds dezelfde gegevens aan verschillende diensten is veel bedrijven een doorn in het oog. Een bedrijf dat snijbloemen importeert, moet bijvoorbeeld aan vier verschillende instanties vrijwel dezelfde gegevens aanleveren.

Nieuw

Vervoerders mogen ecocombi’s, ook wel langere en zwaardere voertuigcombinaties (lzv’s) genoemd, niet inzetten voor grensoverschrijdend vervoer omdat er in Europa interpretatieverschillen zijn over de richtlijn over maten en gewichten. Dit terwijl diverse onderzoeken de voordelen van ecocombi’s op verkeersveiligheid, duurzaamheid en economie hebben aangetoond.

In EVO Magazine, dat vandaag verschijnt, wordt uitgebreid ingegaan op de regels en bepalingen die moeten verdwijnen om het bedrijfsleven de nodige lastenverlichting te bezorgen, hun logistiek efficiënter te maken en hun (internationale) concurrentiepositie te verbeteren.