15-03-2012  De samenwerkende partijen van de Grenscorridor N69 presenteren vandaag het concept-gebiedsakkoord met een totaaloplossing voor de bereikbaarheids- en leefbaarheidsproblemen in het gebied.

Overlast in de regio

De N69 tussen Eindhoven en de Belgische grens veroorzaakt al 30 jaar verkeers-problemen en overlast in de regio. De weg loopt dwars door de dorpskernen Valkenswaard en Waalre en vrachtverkeer op de weg en sluipverkeer in de omgeving geven ook leefbaarheidsproblemen in de kernen van Bergeijk en Eersel.

Afspraken

In de afspraken zijn een nieuwe verbindingsweg N69, aanvullende verkeers-maatregelen en natuur-, milieu- en landschapsverbeteringen opgenomen. Hierdoor komt een totaaloplossing een stap dichterbij.

Belangen van alle partijen

De partijen van de Grenscorridor N69, waarin overheden, natuurorganisaties, belangenverenigingen -waaronder EVO - en bedrijfsleven in de regio samenwerken, leggen nu een pakket voor verdere besluitvorming voor aan hun achterban. Dit pakket houdt rekening met de belangen van alle partijen, bevordert de doorstroming van het verkeer en verbetert de leefbaarheid van de regio. Bovendien wordt er extra geïnvesteerd in natuurlijke, landschappelijke en ruimtelijke kwaliteit van het gebied.

Vervolg

In april, mei en juni ligt het concept-Gebiedsakkoord ter besluitvorming voor in de colleges van B&W en Gedeputeerde Staten, en daarna in gemeenteraden en Provinciale Staten. Ook de natuur- en belangenorganisaties en het bedrijfsleven zullen dit aan hun achterban voorleggen. De ondertekening van het definitieve Gebiedsakkoord is voorzien op 27 juni 2012.

De samenwerkende partijen van de Grenscorridor N69:

Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE), gemeenten Bergeijk, Eersel, Eindhoven, Heeze-Leende, Lommel (België), Valkenswaard, Veldhoven en Waalre, de Belgisch-Vlaamse Overheid, provincie Limburg (België), Waterschap de Dommel, RWS Noord-Brabant, Brabantse Milieufederatie (BMF), Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Brabants Landschap, Actiegroep N69, Brabants Zeeuwse Werkgeversorganisatie (BZW), Kamer van Koophandel, EVO, Transport en Logistiek Nederland (TLN), Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie (ZLTO), Recron en provincie Noord-Brabant.