19-12-2016  EVO stelt de aangebrachte tempoversnelling in het tracébesluit voor de aanpak van de A27/A12 zeer op prijs. "Dit is een positieve verrassing."

Bij een bezoek aan de regio Utrecht op woensdag 14 december maakte minister Schultz van Haegen (Infrastructuur & Milieu) bekend dat zij op 9 december jl. het Tracébesluit voor de aanpak van de A27/A12 Ring Utrecht heeft ondertekend. Die aankondiging van het definitieve ontwerp is wat EVO betreft een zeer heuglijk feit en een positieve verrassing. Want de planning was dat dit Tracébesluit pas in de eerste helft van 2017 zou vallen. Dit besluit is een belangrijke stap op weg naar uitvoering. EVO stelt deze aangebrachte tempoversnelling dan ook zeer op prijs.

Doorstroming

EVO stelt dat een volwaardige en bredere Ring Utrecht van (inter-)nationale betekenis en van groot belang is voor de aantrekkingskracht, groei en bloei van stad en regio Utrecht. Willen we onze wereldwijde toppositie in infrastructuur behouden dan moeten we ook blijven investeren in de doorstroming en capaciteit van onze wegen, betere aansluitingen en knooppunten zoals Rijnsweerd en Lunetten stevig moderniseren.

Ontweven

Op het traject van 20 kilometer komen extra rijstroken. Een belangrijke wijziging ten opzichte van de huidige situatie is dat verkeersstromen tussen de knooppunten Lunetten en Rijnsweerd zullen worden ontweven. Dit komt zowel de verkeersveiligheid als de doorstroming ten goede. Ook zal hinder en overlast voor de omgeving door de aanpak beperkt worden door extra investeringen in stiller asfalt en geluidsschermen. Het project zal worden uitgevoerd in de periode 2018-2026.

Zienswijze

Naast vele anderen heeft EVO medio 2016 samen met TLN een zienswijze ingediend op het eerdere Ontwerp Tracébesluit en daarbij de nadruk gelegd op nut en noodzaak. Op 19 januari 2017 zal bekend worden of en in welke mate de ingediende zienswijzen invloed hebben gehad op het uiteindelijke Tracébesluit. Dan maakt de minister haar besluit namelijk openbaar.  Ook de reacties op de zienswijzen (ook wel  de Nota van Antwoord genoemd) en het pakket aan bovenwettelijke maatregelen zullen dan worden gepubliceerd.