01-07-2011  De Tweede Kamer heeft ingestemd met de wetsvoorstellen over geluidproductieplafonds voor rijkswegen en hoofdspoorwegen.

Volgens EVO is een goede balans gevonden tussen de groeiruimte van het weg- en spoorverkeer enerzijds en de bescherming van geluidgevoelige bestemmingen anderzijds.

De wet beoogt niet de mobiliteit te belemmeren, maar wel de omgeving tegen geluidhinder te beschermen. Dat is ook de kracht van deze wet. De wet biedt meer bescherming tegen de groeiende geluidhinder dan de huidige Wet geluidhinder. Tegelijkertijd is het systeem waarmee gewerkt wordt echter dermate flexibel, dat het voorkomt dat de rijkswegen ‘op slot’ gaan.

EVO is blij dat alle amendementen die afbreuk zouden doen aan de goede balans zijn verworpen. Eén van de amendementen beoogde de werkruimte te beperken. Die werkruimte maakt het voor de beheerder van de weg of spoorweg mogelijk om in een situatie met structurele groei tijdig geluidbeperkende maatregelen te kunnen voorbereiden, voordat een plafond wordt overschreden.

Deze ‘werkruimte’ is daarnaast noodzakelijk om normale fluctuaties die van jaar tot jaar optreden toe te laten.

Een verlaging van die werkruimte zou resulteren in een niet werkbaar systeem en EVO heeft er bij de Kamerleden op aangedrongen niet aan deze werkruimte te tornen.

 

Zodra de wet ook door de Eerste Kamer is aangenomen, kunnen ProRail en Rijkswaterstaat beginnen met een omvangrijke saneringsoperatie (circa 1 miljard euro) om woningen te beschermen tegen een te hoge belasting door verkeersgeluid. 

Door deze wet zijn geluidprocedures voor de aanleg van spitsstroken niet meer nodig en is uitbreiding of permanente  openstelling van spitsstroken sneller door te voeren, omdat deze projecten slechts een zeer beperkte invloed hebben op geluidstoename.

Concrete voorbeelden van projecten die door de staatsecretaris zijn genoemd en door de invoering van deze wetten op korte termijn kunnen worden gerealiseerd en daarmee de doorstroming bevorderen zijn permanente openstelling van de plusstroken: A1 (zuidbaan Watergraafsmeer- Diemen), A4 (oostbaan Nieuw Vennep – Hoofddorp en westbaan Hoofddorp – Burgerveen) en A12 (noordbaan Woerden - Gouda).

Daarnaast betreft het mogelijk nieuw aan te leggen spitsstroken die in het kader van het programma Beter Benutten bijdragen aan het oplossen van regionale knelpunten, zoals bijvoorbeeld de A7/A8 bij het knooppunt Zaandam.