Persbericht

21 april 2011

Meerderheid kleine verladers vervoert eigen goederen zelf

EVO, de belangenbehartiger voor verladers, heeft onder haar leden een grootschalig onderzoek verricht. Deze verladersenquête is uitgevoerd om meer inzicht te krijgen in de eisen die verladers stellen aan de dienstverlening, de keuze van vervoer, de mate waarin gedaan wordt aan tendering, de waarde die verladers hechten aan hot items als duurzaamheid en veiligheid en de tevredenheid over de transparantie van tarieven.

Hoewel de meerderheid van de respondenten eigen vervoerders betreft, wil dat niet zeggen dat zij nooit een expediteur inschakelen. Slechts een kwart geeft aan dit nooit te doen. Expediteurs worden met name ingeschakeld voor het wegvervoer. En dan voornamelijk door grotere verladers. Iets minder vaak dan in het wegvervoer wordt de expediteur gebruikt voor zee- en luchtvracht.

Keuze van vervoer
Wat betreft de keuze van het vervoer geven verladers massaal aan vrijwel altijd of in ieder geval zeer regelmatig voor het wegvervoer te kiezen. Zelfs respondenten die met name via andere vervoersmodaliteiten verladen, zijn aangewezen op de vrachtauto voor het voor- en natransport. Deepsea komt na wegvervoer op de tweede plek van vervoerskeuze. Voor kortere afstanden is het zeeschip evenals het binnenvaartschip en de trein minder populair. Maar liefst 80 procent geeft aan hier vrijwel nooit gebruik van te maken. Hierbij geldt wel dat hoe groter de verlader, hoe vaker gebruik wordt gemaakt van deze modaliteiten. Het is niet erg verrassend dat luchtvracht en expresvervoer hoog scoren voor spoedzendingen.

Eisen dienstverlening
Op de vraag wat verladers van doorslaggevende invloed vinden voor de keuze van dienstverlener, komt een verrassend antwoord. Niet de prijs, maar de kwaliteit wordt door meer dan 90 procent het meest gewaardeerd. Daarna komt flexibiliteit en service met 89 procent en op de laatste plaats pas prijs met 87 procent.

Tendering
Hoewel tendering een effectieve manier is om de juiste logistieke dienstverlener te vinden, geeft een kleine meerderheid (52 procent) van de respondenten aan nooit aan tendering te doen. Opvallend is dat hier wel een verschil is tussen kleine en grote verladers. Waar bij de kleine verladers een meerderheid van 78 procent nooit aan tendering doet, is dat bij grote verladers een minderheid van 36 procent.

Veiligheid en duurzaamheid
De respondenten is ook gevraagd naar enkele hot items als AEO-certificering, duurzaamheid en veiligheid. Meer dan driekwart van de respondenten heeft niet de status van AEO (Authorized Economic Operator) en is ook niet van plan dat te halen. Uit de resultaten kan worden afgelezen dat dit te maken heeft met het feit dat nationaal opererende bedrijven in de meerderheid zijn onder de respondenten. Onder zee- en luchtverladers, die dus wel internationaal opereren, ligt het percentage op meer dan de helft.

Tarieven
Verladers lijken goed te weten waar ze precies voor betalen. Een meerderheid van 65 procent vindt de tarieven van vervoerders transparant. Een verrassende uitkomst is dat bij zee- en luchtverladers, die toch veel te maken hebben met een woud van toeslagen van rederijen en luchtvaartmaatschappijen, dat percentage zelfs nog hoger is. In tijden van hoge brandstofprijzen, maken veel verladers met hun vervoerders afspraken over de doorberekening van brandstofkosten. Gemiddeld heeft de helft van de verladers een brandstofclausule opgenomen in de contracten. Wel ligt dat percentage bij grote verladers met 67 procent aanzienlijk hoger dan bij kleine verladers (26 procent).