27-2-2012  In het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer moet voor meer personentreinen in de Randstad ruimte worden gemaakt door goederentreinen te laten rijden over de Betuweroute en door Oost-Nederland. Voor de goederentreinen door Oost-Nederland ziet de minister een alternatief vanaf Elst (aansluiting Betuweroute) via Arnhem, Zutphen en Hengelo naar Duitsland.

De minister wil een tracébesluit nemen als een milieueffectrapportage (mer) is opgesteld. De Commissie die met het mer-proces is belast adviseert echter om te wachten totdat voldoende zekerheid bestaat over de noodzaak van het tracé.

Brede verkenning

De mer-commissie heeft de minister gevraagd om een actualisatie van de studie naar de Noordtak van de Betuweroute, het langetermijnperspectief van het goederenvervoer, de mogelijkheden van de binnenvaart om dit vervoer deels op te vangen en om informatie over het maximaliseren van het gebruik van de Betuweroute en de toekomstige capaciteit van de aansluitende verbinding in Duitsland

De Commissie is voorstander van een brede verkenning van alle alternatieven, waarbij alle mogelijkheden en hun effecten voor leefklimaat en milieu moeten daarbij worden onderzocht.