15 juli 2011

Klimaat, economie en bereikbaarheid gebaat bij uitstel

Gisteren heeft de Europese Commissie een aantal amendementen ingediend om te voldoen aan de nieuwe zwavelrichtlijnen van de International Maritime Organization (IMO) voor zeescheepvaart in de Noordzee, de Baltische Zee en het Kanaal. De IMO wil in de Noordwest-Europese wateren vanaf 2015 een maximum van 0,1 procent aan zwaveluitstoot laten gelden, terwijl mondiaal pas vanaf 2020 een maximum geldt van 0,5 procent. Verladersorganisatie EVO is tegen deze versnelde invoering van de strengere zwaveleisen voor zeescheepvaart. Dit heeft een negatief effect op het klimaat, de concurrentiepositie van Noordwest-Europese havens en de bereikbaarheid en veiligheid op het Europees wegennet. EVO roept de Europese transportminister en het Europees Parlement daarom op om tegen de amendementen te stemmen en voor uitstel te pleiten.

Negatieve effecten

Doorvoering van de plannen zorgt ervoor dat de CO2-uitstoot in de zeescheepvaart stijgt. Dit komt doordat de CO2 die vrijkomt bij het raffinageproces van zwavelarme gasolie 3 procent hoger is dan bij andere brandstoffen. Daarnaast nemen de transportkosten over zee in deze Noordwest-Europese gebieden met 32 procent toe vanwege de duurdere laagzwavelige brandstof. Hierdoor wordt kustvaart voor verladers een stuk minder aantrekkelijk dan het wegvervoer en vindt een verschuiving van lading van water naar weg plaats. Dit is niet alleen nadelig voor het milieu, maar ook voor de doorstroming en verkeersveiligheid op het Europese wegennet. Daarnaast wordt het varen naar de havens van Rotterdam, Antwerpen en Amsterdam een stuk kostbaarder dan naar havens in het zuiden van Europa. Dit brengt een verandering van de goederenstromen in Europa teweeg en heeft een negatieve impact op het vestigingsklimaat in Nederland.

Uitstel nodig

EVO pleit voor uitstel van de 0,1 procent zwavelregel van 2015 naar 2020. Dit uitstel zorgt ervoor dat bedrijven in de maritieme sector voldoende tijd hebben om compenserende maatregelen te nemen. Bovendien is het varen op brandstof met een zwavelgehalte van 0,1 procent al een forse prestatie aangezien het mondiale zwavelgehalte in de brandstof momenteel 4,5 procent is.