03-08-2016  Het inhuren van uitzend- of flexkrachten heeft tal van voordelen. Op afroep tijdelijk extra werknemers beschikbaar zonder alle werkgeversplichten, kan het mooier? Toch is het voor werkgevers tamelijk schimmig waarvoor zij – als het gaat om flexwerkers - nu wél of juist niet voor verantwoordelijk zijn. Op het gebied van veiligheid is dat wellicht één van de redenen dat uitzendkrachten en flexwerkers vrij hoog in de ongeval-statistieken voorkomen.

De wet

De Arbeidsomstandighedenwet is er helder over. Die zegt dat de inlener (het bedrijf waar de uitzendkracht werkt) verantwoordelijk is voor de veiligheid en gezondheid van de uitzendkracht. Alleen al dáárom zouden uitzendkrachten op dezelfde wijze behandeld moeten worden als eigen werknemers. Als de eigen werknemer persoonlijke beschermingsmiddelen krijgt uitgereikt, dan moet die uitzendkracht die ook krijgen. En als de uitzendkracht met gevaarlijke machines moet werken, moet hij net als de eigen werknemers daar ook voldoende instructie voor krijgen.

Positieve effecten

Elke werkgever heeft een maatschappelijke verantwoordelijkheid. De werkgever die een gezond, veilig en efficiënt magazijn wil hebben zal - los van wettelijke verplichtingen - de flexkracht(en) moeten meenemen in de veiligheidsaanpak. Het kost wellicht een beetje extra inspanning, maar het heeft beslist positieve effecten: meer binding met het bedrijf, meer oog voor veiligheid, minder ongevallen en miskleunen, dus meer efficiency en continuïteit. Betrek flexwerkers bijvoorbeeld altijd bij de ochtendbespreking met de vaste werknemers, bij het veiligheidsbord, laat ze kennismaken met de risico’s. Geef ook hen voldoende instructies over gedrag en veiligheid en het gebruik van veiligheidsschoenen en kleding.

Uitzendbureau

De uitzendkracht moet van te voren weten in wat voor omgeving hij werkt en met welke risico's hij te maken krijgt. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Het betekent altijd dat het uitzendbureau op tijd ingelicht moet worden over de risico’s, maar het is ook aan het uitzendbureau om daarop toe te zien. Er ontstaat algauw een diffuus beeld als er geen RI&E (risico-inventarisatie & -evaluatie) aanwezig is. In ieder geval moet het uitzendbureau weten welke gevaren er op die werkplek zijn, welke risico’s de uitzendkracht loopt en welke maatregelen er door het bedrijf zijn genomen om die risico’s te beperken. Het niet nakomen van deze verplichting kan een boete tot wel negenduizend euro opleveren. Maar hoe zit dat dan met het uitzendbureau zelf? Kan dat iemand uitzenden terwijl het risico niet bij het bureau bekend is? De meeste uitzendbureaus hebben, deels om die reden,  vrijwaringsclausules in hun voorwaarden opgenomen.

Risico

Dit alles doet niets af aan het feit dat iedere uitzendkracht en flexwerker onder de verantwoordelijkheid valt van de ‘inlenende werkgever’. Die dient ook hen een gezonde en veilige werkomgeving te bieden. De praktijk wijst overigens uit dat bij een ongeval in de meeste gevallen de inlenende werkgever als aansprakelijke wordt aangewezen en een flinke schadevergoeding moet betalen. Het is dan ook aan te raden om dit risico af te dekken bij een verzekeringsmaatschappij. Een goede veiligheidsaanpak zal ongetwijfeld een rol kunnen spelen in de afspraken met de verzekeraar. Verzekeraars hebben meegedaan aan het opstellen van de Code Gezond en Veilig Magazijn, die op 13 september tijdens het Congres Trends in Warehousing wordt gelanceerd.

Meer informatie Trends in Warehousing