30-05-2016  De Utrechtse gemeenteraad heeft bijna unaniem ingestemd met het stedelijke Mobiliteitsplan. De Utrechtse gemeenteraad heeft bijna unaniem ingestemd met het stedelijke Mobiliteitsplan. Vervoersnetwerken in de stad voor goederenvervoer, auto, openbaar vervoer, voetganger en fiets zijn hierdoor vastgesteld. 

Door dit tienjarenplan moet de snel groeiende stad bereikbaar blijven, de verkeersveiligheid verbeteren en de openbare ruimte een kwaliteitsimpuls krijgen.

Stadsboulevards

Doorgaand autoverkeer moet zich meer via de Ring gaan verplaatsen. Zo kan de verkeersdruk op de stedelijke verbindingswegen beheersbaar blijven. Voetgangers en fietsers kunnen gemakkelijker oversteken in centrum- en wijkstraten door verbindingswegen in de binnenstad, zoals ’t Goylaan (foto), om te vormen tot zogenoemde stadsboulevards.

Volwaardige Ring

Een belangrijk winstpunt in het Mobilititeitsplan is dat de uitbreiding van de capaciteit van de A27, de A12, de knooppunten Lunetten en Rijnsweerd en de opwaardering van de Noordelijke Randweg worden aangemerkt als uitgangspunten. Een goed functionerende Ring in de regio Utrecht is immers van essentieel belang.

Uitgangspunten

EVO heeft daarom bij de raadsfracties gepleit voor het handhaven van deze projecten als uitgangspunten. Het bouwen van een volwaardige Ring komt voort uit afspraken tussen Rijk en regio. Doorstroming, verkeersveiligheid en leefomgeving vormen de kernpunten van de aanpak van het zuidelijke en oostelijke deel van de Ring Utrecht.

Kwaliteitsnetwerk

In het gemeentelijk mobiliteitsplan is een kwaliteitsnetwerk voor goederenvervoer opgenomen, dat onder meer het centrum met de snelwegen verbindt. Op dit kwaliteitsnet krijgt de doorstroming van vrachtverkeer extra aandacht. Dit betekent dat bij nieuwe ruimtelijke projecten de garantie moet worden geboden dat vrachtverkeer op dit netwerk voldoende doorstroomt.

Efficiënter

Daarnaast werkt de stad samen met het bedrijfsleven aan efficiënter en schoner goederenvervoer, bijvoorbeeld door te stimuleren dat op andere momenten of beter gebundeld gereden wordt.

Slim regelen

Er zijn ook maatregelen opgenomen in het plan voor het slimmer regelen van verkeer door de invoering van groene zones via verkeerslichten en het leveren van betrouwbaaarder reisinformatie.