16-07-2013  De vakanties staan weer voor de deur. Uiteraard hopen werkgevers dat werknemers na hun vakantie weer uitgerust aan het werk gaan. Hoe zit het echter als de werknemer ziek wordt op vakantie? Of als hij ziek is als hij op vakantie gaat?

Ziek tijdens vakantie

Wie ziek wordt op vakantie hoeft in principe niet voor zijn vakantiedagen te vrezen. Als een werknemer zich tijdens de vakantie netjes ziek meldt, worden de vakantiedagen als ziektedagen aangemerkt.

Dit geldt echter niet wanneer de werknemer en werkgever hier andere afspraken over hebben gemaakt, bijvoorbeeld in de arbeidsovereenkomst of in het verzuimreglement. In dat geval kan de werkgever de opgenomen dagen gewoon als vakantiedagen blijven aanmerken. Dit kan echter alleen voor de resterende bovenwettelijke dagen.

Ziek maar toch op vakantie

Een zieke werknemer kan ook op vakantie willen. Een werkgever kan die toestemming echter weigeren als de vakantie schadelijk kan zijn voor zijn herstel.

Zo kan een timmerman die arbeidsongeschikt is vanwege een gebroken arm best twee weken op een Spaans strand gaan liggen zonnebaden. Het is echter de vraag of het verstandig is om een week op survival te gaan in de Ardennen.

De werkgever kan hierover in contact treden met de bedrijfsarts. Die kan het best beoordelen of een voorgenomen vakantie al dan niet schadelijk is voor het herstel.

Uitdrukkelijke afspraak

Als de zieke timmerman met toestemming van de werkgever op vakantie gaat, kon de werkgever daar, mét instemming van de werknemer, tot voor kort alleen bovenwettelijke vakantiedagen voor afschrijven.

Sinds 1 januari 2012 kunnen daar echter ook de wettelijke vakantiedagen voor worden afgeschreven, als dat maar uitdrukkelijk met de werknemer is afgesproken, bijvoorbeeld in de arbeidsovereenkomst, de cao óf als de werknemer daarmee instemt.

Volledig uitbetalen

Tijdens vakantie behoudt de werknemer recht op loon. Onder loon moet in dit verband worden verstaan: ‘de vergoeding die de werkgever verschuldigd is ter zake van de bedongen arbeid’.

Als een zieke werknemer vakantiedagen opneemt, dan zullen die dagen dus volledig uitbetaald moeten worden, ook als hij bijvoorbeeld maar recht heeft op 70 procent van zijn loon tijdens ziekte. De werknemer blijft wel gewoon ziek, dus hij hoeft tijdens zijn ziekte niet beter gemeld te worden.