12-04-2016  Het ontbreken van een goede oost-westverbinding in Noord-Holland zorgt dagelijks voor files op de provinciale wegen N203 en N246. Een betere verbinding tussen de A8 en de A9 is van groot belang om de verkeersproblemen op te lossen. Deze betere verbinding is een stap dichterbij gekomen. Op voorspraak van een speciale adviesgroep heeft Gedeputeerde Staten van Noord-Holland besloten twee kansrijke alternatieven nader te gaan onderzoeken.

Meest kansrijk

Naast files veroorzaakt de slechte verbinding ernstige overlast in Krommenie en Assendelft, zoals sluipverkeer, geluidhinder en slechte luchtkwaliteit. In maart 2016 heeft Gedeputeerde Staten van Noord-Holland besloten om nader onderzoek te doen naar de meest kansrijke alternatieven. De onderzoeksresultaten lieten zien dat het ene alternatief realistischer is dan het andere. Het Heemskerkalternatief en het Nul-plusalternatief zijn het meest kansrijk. Beiden bevatten voordelen, die de overige zeven alternatieven niet of in mindere mate bieden.

Veel verschillende belangen

In het gebied spelen veel verschillende belangen. De provincie wil de problemen met de bereikbaarheid en leefbaarheid oplossen, maar opereert daarbij wel in een zeer bedrijvig gebied. Zo zijn er in dit gebied veel economische ontwikkelingen en agrarische activiteiten, een rijke cultuurhistorie met onder andere de Stelling van Amsterdam, bestaande en geplande woonwijken, diverse recreatiemogelijkheden en leefgebieden van weidevogels. Aan al deze facetten moet aandacht worden besteden.

EVO positief

De provincie is het aan al die betrokken bewoners, bedrijven en organisaties verplicht om zo zorgvuldig mogelijk te werk te gaan en gebruikt hierbij een adviesgroep. EVO maakt deel uit van deze adviesgroep en is positief over het besluit van Gedeputeerde Staten. Eerder al sprak EVO zich uit voor het Heemskerkalternatief.