19-10-2016  De reparatiewerkzaamheden aan de Merwedebrug starten zaterdag 22 oktober. Dat heeft Rijkswaterstaat bekendgemaakt. Het verbod voor zwaar verkeer (zwaarder dan 3,5 ton) duurt waarschijnlijk nog zeker zes weken.

Tevreden over snel besluit

TLN en EVO vinden dat het nog erg lang duurt voordat de brug weer voor het zware verkeer wordt vrijgegeven, gezien de grote economische schade voor de sector transport en logistiek. Wel zijn de organisaties tevreden over de besluitvaardigheid van Rijkwaterstaat. De afgelopen week is intensief overleg gevoerd en zijn alle mogelijke opties, en de gevolgen daarvan, relatief snel in beeld gebracht en afgestemd.

Schadevergoeding

TLN en EVO gaan met Rijkswaterstaat om de tafel om de regeling voor schadevergoeding te bespreken. De regeling moet recht doen aan de forse economische schade die met name vervoerders en verladers in de omgeving van de brug hebben geleden. Het gaat hier om minimaal 500.000 euro per dag voor de hele sector.

Beleidsregel nadeelcompensatie

Voor reguliere infrastructurele maatregelen gaat Rijkswaterstaat uit van de Beleidsregel nadeelcompensatie 2014 (hierna: 'Beleidsregel'). Rijkswaterstaat gebruikt een drempel om de vraag te beantwoorden of tijdelijke schade van een bedrijf tot het normaal ondernemersrisico behoort. Die drempel wordt berekend met omzet- of kostencijfers van de jaren voordat de schade zich voordeed. Wordt de drempel overschreden, dan kan de benadeelde voor gedeeltelijke vergoeding van zijn schade in aanmerking komen.

Standaarddrempel

In een situatie waarin sprake is van reguliere overheidsmaatregelen, en er verder geen bijzonderheden zijn ten aanzien van het bedrijf dat schade lijdt, of overige omstandigheden, wordt een standaarddrempel van 15 procent van de omzet op jaarbasis gehanteerd. Zeer uitzonderlijke omstandigheden kunnen aanleiding zijn om de drempel te verlagen (artikel 3a Beleidsregel).

Risico

Bedrijven komen alleen voor vergoeding in aanmerking als men niet had kunnen weten dat de maatregelen zich zouden of schade zich zou kunnen voordoen. De schade mag ook niet vallen onder het normaal maatschappelijk risico of normaal ondernemersrisico. De Beleidsregel hanteert in dit kader een zogenaamde bagateldrempel van 1.000 euro. Dat wil zeggen dat schade beneden 1.000 euro niet voor vergoeding in aanmerking komt.

Aanvraagformulier

Bedrijven kunnen het 'aanvraagformulier nadeelcompensatie bedrijven' voor bedrijven hanteren in het kader van hun verzoek en sturen naar Rijkswaterstaat Corporate Dienst, Afdeling BJV Projectadvisering, Postbus 2232, 3500 GE Utrecht.