05-07-2013  De minister van Infrastructuur en Milieu, de gedeputeerde van de provincie Gelderland en de voorzitter van de stadsregio Arnhem-Nijmegen hebben de definitieve bestuursovereenkomst over de aanleg van de A15 ondertekend. Dat betekent dat de provincie Gelderland, Rijkswaterstaat en de Stadsregio Arnhem-Nijmegen verder kunnen werken aan met de voorbereidingen om deze nieuwe weg tussen het knooppunt Ressen en de A12 bij Zevenaar aan te leggen. Naar verwachting kan het verkeer in 2018 of 2019 gebruikmaken van de nieuwe verbinding.

Afspraken

In de overeenkomst zijn de financiële en organisatorische afspraken over het project vastgelegd. Ook staat erin hoe het project verder wordt uitgewerkt. Zo is onder meer bepaald waar de nieuwe weg precies komt te liggen, dat er een brug komt over het Pannerdens Kanaal en dat de weg halfverdiept wordt aangelegd nabij de woonkern Groessen.

Aanvullende maatregelen

In de bestuursovereenkomst staan ook afspraken over de besteding van de 55 miljoen euro die de provincie extra in het project steekt. Dit geld wordt besteed aan aanvullende maatregelen voor inpassing en infrastructuur, zoals de aansluiting ‘Hengelder’ bij Zevenaar oost.

Ontwerp-tracébesluit

De overheden verwachten na de zomer van 2014 het ontwerp-tracébesluit gereed te hebben voor inspraak. In dit besluit wordt de ligging van de A15 gedetailleerd beschreven, inclusief de nu gepresenteerde maatregelen.

Bereikbaarheid

Het sluiten van de bestuursovereenkomst is een volgende stap in de realisatie van de doortrekking van de A15 van het knooppunt Ressen naar de A12 bij Zevenaar. EVO heeft lange tijd gepleit voor de aanleg van de weg, die volgens de organisatie noodzakelijk is om de bereikbaarheid van grote delen van Gelderland en midden-Nederland structureel te verbeteren, aldus EVO.