14-12-2012  Deze week vond in Putten een bijeenkomst plaats van het Platform Scheepsemissies. Onderwerp van het seminar was ‘design for purpose’. Centraal stond dan ook met name het scheepsontwerp en de bijdrage die scheepsbouwers kunnen leveren aan milieuvriendelijker varen.

Maar naast dit technische geweld kregen ook verladers, bij monde van EVO, het podium om hun ambities voor een schonere scheepvaart met het aanwezige publiek te delen.

En dus kon EVO onder andere haar voorwaardelijke steun uitspreken voor mondiale CO2-reductieplannen in de zeescheepvaart en de invoering van een stikstof emissie beheersgebied op de Noordzee.

CO2

Voor EVO is het van belang dat als er maatregelen genomen gaan worden in de zeescheepvaart om de CO2-uitstoot ervan te reduceren dat op wereldschaal doorgevoerd wordt. Als het level playing field voor het Nederlandse bedrijfsleven  behouden blijft, is EVO voor aanpak van CO2-uitstoot door zeeschepen. 

Er bestaat wel gerede angst bij verladers dat de Europese Unie alleen voor scheepvaart van en naar Europa een CO2-reductie maatregel wil nemen. Voor het Europese bedrijfsleven zou dat een enorme extra kostenpost gaan betekenen die de concurrentiepositie ten opzichte van bedrijven op andere continenten sterk benadeeld.

De opwarming van de aarde is een wereldwijd probleem dat ook wereldwijd opgelost moet worden, meent EVO.

Stikstof

Ook de uitstoot van stikstof door zeeschepen willen de Noordzeelanden aanpakken. Omdat het hier om een lokaal scheepsemissie probleem gaat welke direct effect heeft op de gezondheid van mensen vindt EVO het belangrijk te zien hoe de ergste problemen weggenomen kunnen worden.

Vooralsnog lijkt het stellen van extra eisen aan zeeschepen om hun stikstof uitstoot met 80 procent te reduceren relatief goedkoop doorgevoerd te kunnen worden waarbij het gezondheidseffect heel hoog zal zijn.

Voor EVO zijn de eerste onderzoeksresultaten dan ook bemoedigend en steunt zij de Noordzeelanden om verder onderzoek te doen naar de haalbaarheid van een stikstofemissie beheersgebied.

Clean Shipping Index

Verder benadrukte EVO het belang van marktgeoriënteerde verschoningsinstrumenten zoals de Clean Shipping Index. Met dit instrument kunnen verladers druk uitoefenen op scheepseigenaren om sneller schone schepen in de markt te brengen. Daar is de sector en het milieu echt bij gebaat.