20-07-2011 Bij de tweede kamer is een wetsvoorstel ingediend dat een aansprakelijkheidsverzekering voor zeeschepen verplicht stelt. Dit wetsvoorstel volgt op de sinds januari geldende verplichte verzekering voor grotere zeeschepen tegen schade na lekken van bunkerolie uit de brandstoftank en geeft uitvoering aan een richtlijn van de Europese Raad.

Deze richtlijn verplicht lidstaten een verzekering tegen maritieme vorderingen in te voeren. Zo wordt de kans groter dat slachtoffers van scheepvaartactiviteiten hun schade kunnen verhalen. Ook zou die verplichting bijdragen aan de uitbanning van schepen die niet aan de normen voldoen. Deze schepen kunnen de verplichte verzekeringsdekking niet verkrijgen.

De verplichte verzekering moet gelden voor zowel Nederlandse schepen als buitenlandse schepen die een Nederlandse haven aandoen. Schepen kleiner dan 300 ton worden vrijgesteld. Het niet hebben van een verzekeringscertificaat wordt in het voorstel strafbaar gesteld. Ook kan een schip dat de regels uit de wet overtreedt uit de haven worden verwijderd.

De verzekering biedt dekking voor maritieme vorderingen waarvan de aansprakelijkheid is beperkt op grond van het Londens Limitatieverdrag. In de praktijk komt dat erop neer dat gangbare P&I verzekeringen aan de vereisten van de wet zullen voldoen.

Het tijdstip van inwerkingtreding van de wet, indien deze wordt aangenomen, is nog niet bekend. Omdat Nederland op grond van de Europese richtlijn verplicht is om per 01 januari 2012 de wet in te voeren, ligt die datum voor de hand.