22 juli 2011

Vanaf vandaag kunnen naast Nederlandse nu ook buitenlandse bevrachters, verladers en binnenvaartschippers kennisnemen van de nieuwe regeling laad- en lostijden en overliggelden, die sinds 6 juli jongstleden in Nederland van kracht is. Bij de binnenvaartorganisaties CBRB, Kantoor Binnenvaart en verladersorganisatie EVO kunnen vertalingen  in de Engelse, Franse en Duitse taal worden opgevraagd. Het tijdelijk besluit dat door de minister van I&M is vastgesteld regelt de verplichtingen van opdrachtgevers en vervoerders wanneer contractueel niets is vastgelegd op gebied van laad- en lostijden en overliggelden. Vervanging van het oude besluit was nodig omdat dat nog stamde uit de tijd voor de liberalisering van het vrachtvervoer, toen de overheid de (vracht-)tarieven voor de binnenvaart vaststelde. In de nieuwe regeling zijn verladers en vervoerders kortere laad- en lostijden en hogere overliggelden overeengekomen. Dit moet de efficiënte afwikkeling van het laad- en losproces bevorderen.

Wijzigingen

De laad- en lostijden worden nu berekend in uren en niet meer op basis van vier tijdvakken van zes uur. Een ander verschil is dat de laad- en lostijden nu ononderbroken doorlopen van maandag 6.00 uur tot en met zaterdag 18.00 uur, terwijl bij het oude besluit de avond en nacht niet meetelden.  Er is sprake van overligtijd wanneer de laad- of lostijd wordt overschreden. Hierover is de opdrachtgever een schadeloosstelling in de vorm van overliggeld verschuldigd aan de vervoerder. De vervoerder kan voortaan aanspraak maken op een korte lostijd als hij zijn aankomst op de laad- of losplaats ruim van tevoren meldt. De opdrachtgever kan hierdoor een kraan en een laad -of losploeg tijdig bestellen.

Tijdelijk

De nieuwe regeling vervangt het oude ‘Besluit laad- en lostijden en overliggelden 1991’ en is geldig voor de duur van twee jaar. Dit is het resultaat van een gezamenlijk voorstel van vervoerders en verladers voor een nieuw tijdelijk besluit, dat door de minister is overgenomen. Er is gekozen voor een tijdelijke wettelijke regeling omdat marktpartijen volgens het mededingingsrecht bij een overligclausule voor bevrachtigingsovereenkomsten geen bijbehorende tarieven en ligtijden mogen publiceren. Dit mag wel in de vorm van een algemene maatregel van bestuur (Besluit), waar de overheid ook achter staat.

De vertalingen van het nieuwe besluit laad- en lostijden en overliggelden kunnen bij dit artikel worden opgevraagd.