evofenedex gaat met alle betrokkenen werken aan optimaliseren van Fit for 55-pakket

leestijd 3 minuten

10-08-2021  Het klimaatrapport dat de Verenigde Naties heeft gepresenteerd laat zien dat er in de komende jaren echt grote stappen gezet moeten worden om de gevolgen van klimaatverandering als gevolg van de uitstoot van CO2 terug te dringen. Deze conclusie is niet nieuw, maar betekent dat er aan de slag moet worden gegaan met het terugdringen van de CO2-uitstoot, ook in de logistieke keten.

De Europese Commissie heeft in dat kader onlangs het Fit for 55-pakket gepresenteerd, waarin een groot aantal maatregelen is opgenomen om de reductiedoelstelling van 55 procent minder CO2-uitstoot in 2035 te realiseren. evofenedex vindt deze voorstellen een goed uitgangspunt om daadwerkelijk de reductiedoelstellingen haalbaar te maken en het biedt handels- en productiebedrijven als opdrachtgevers van transport een goed kader om meer CO2-uitstootvrije voertuigen in te zetten, keuzes te maken voor een modal shift, en logistieke ketens verder te verduurzamen.

 

Nog niet perfect

De voorgestelde instrumenten zijn nog niet perfect, de samenhang ontbreekt soms en de voorstellen zijn te veel verkokerd per sector in plaats van een meer integrale benadering. In de komende periode gaat ondernemersvereniging evofenedex daarom met alle betrokkenen werken aan het optimaliseren van dit pakket, om ervoor te zorgen dat de doelstellingen voor het terugdringen van CO2 in de logistieke keten op een transparante, eerlijke en perspectiefrijke manier kunnen worden gehaald.

Internationale handels- en concurrentiepositie

In het pakket zitten 13 wetgevingsvoorstellen, waaronder de uitbreiding van het ETS (Emission Trade System) voor de lucht- en zeevaart, de introductie van een apart ETS voor wegtransport, het heffen van accijns op scheepsbrandstof en kerosine, het ophogen van de bijmengverplichting van hernieuwbare brandstoffen, en een CO2-heffing aan de buitengrenzen van de Europese Unie (EU). Bij de uitwerking van deze afspraken zijn er nog wel een aantal punten die aandacht behoeven. Zo is het voor ondernemers in logistieke ketens belangrijk om op een eerlijke en transparante manier een duurzaamheidsafweging te kunnen maken tussen de verschillende modaliteiten. Daarnaast bestaat het risico op dubbele CO2-heffingen, wanneer CO2-beprijzingsinstrumenten zoals ETS en belastingen zoals accijnzen niet goed op elkaar worden afgestemd. Tevens moet rekening gehouden worden met de effecten van een CO2-belasting aan de grenzen van de EU op de internationale handels- en concurrentiepositie van in Nederland gevestigde ondernemers. Ook is niet altijd duidelijk op welke manier het pakket perspectief biedt om in logistieke ketens daadwerkelijk de transitie naar CO2-uitstootarme of -vrije alternatieven te maken.

De voorstellen van de Europese Commissie zullen de komende tijd door het Europees Parlement en de Raad worden behandeld en veel van de nadere voorstellen en uitwerkingen worden in de komende jaren gepresenteerd. Wij zullen zelf en in samenwerking met nationale en Europese koepelorganisaties zoals ESC, onze punten onder de aandacht brengen.