11-03-2015  VVD en PvdA hebben in de Kamer bezwaar gemaakt tegen de effecten van bezuinigingen op de bediening van sluizen, als gevolg waarvan de binnenvaart zich minder goed kan verplaatsen over waterwegen. Ook EVO pleit voor het schrappen van deze bezuinigingen.

Bij een debat over scheepvaart in de Tweede Kamer hebben de Kamerleden De Boer (VVD) en De Vries (PvdA) een motie over sluisbedieningstijden in Overijssel als zwaard van Damocles boven de markt laten hangen. De Kamerleden willen dat het kabinet onderzoekt of het effect van de bezuiniging op sluisbedieningstijden langs het Twentekanaal beperkt kan worden tot de uren tussen 00.00 uur en 04.00 uur. PvdA'er De Vries noemde de bezuinigingen op de sluisbedieningstijden ‘Penny wise, Pound foolish’. EVO deelt die mening. De reactie van de minister maakte dat de Kamerleden de motie vooralsnog aanhouden.

Minister Schultz maakte in haar beantwoording op de vragen van de Kamer duidelijk dat de bezuiniging ook haar aan het hart gaat. Zij benadrukte dat haar ministerie in goed gesprek is met de regio, om te komen tot een oplossing. Zij zei te verwachten er voor 1 juli uit te komen, maar ook dat er wellicht geld van anderen bij moet, 'als ze meer willen dan wij kunnen leveren.’ Op aandringen van De Vries (PvdA) zegde de minister toe de Kamer tijdig, ofwel voor 15 juni, te informeren, als de gesprekken toch niet tot het gewenste resultaat zouden leiden. Daarop hielden PvdA en VVD de motie aan. Indien er geen afdoende resultaat blijkt uit de onderhandelingen kan de motie alsnog ingediend worden.

EVO

EVO, de logistiek belangenbehartiger van 20.000 handels- en productiebedrijven, pleit al langer voor het schrappen van de bezuinigingen op de sluisbedieningstijden. Het beleid van het kabinet is er op gericht binnenvaart als middel voor goederenvervoer aantrekkelijk te houden. Daar past een bezuiniging die leidt tot het afsluiten van de doorgang bij sluizen voor grote delen van de dag niet in, aldus EVO.