Zoetermeer, 18 november 2014

Een brede delegatie van het bedrijfsleven heeft dinsdagmiddag een manifest over de Ruit Eindhoven aangeboden aan de Tweede Kamercommissie voor Infrastructuur en Milieu. In het manifest vragen werkgevers van de BZW, verladersorganisatie EVO, TLN, Bouwend Nederland en VNO-NCW de steun van de landelijke politiek voor de aanleg van de Ruit om Eindhoven-Helmond. Zij vinden dat het Rijk zich aan eerdere afspraken moet houden en de rijksbijdrage aan de Ruit niet moet opschorten of weghalen. Zonder Ruit vrezen de organisaties dat de bereikbaarheid van de regio Eindhoven en hiermee de economische potentie, zeker op termijn, ernstig wordt belemmerd.

Al sinds 2000 wordt onderzoek uitgevoerd naar het oplossen van de slechte bereikbaarheid van de regio Oost-Brabant, nadat het Rijk ervoor koos om de A2/A67 uit te breiden in plaats van het realiseren van een volwaardige ringweg rond Eindhoven. In 2007 kwamen het Rijk en de regiogemeenten tot een akkoord om de slechte bereikbaarheid van het gebied Eindhoven-Helmond (Brainport) te verbeteren. De regiogemeenten zouden samen met de Provincie Noord-Brabant de wegverbindingen aan de noord- en oostzijde van het gebied opwaarderen en een nieuwe oost-westverbinding realiseren, zodat Brainport door een complete ‘ruit’ wordt ontsloten. Hiermee zou de bereikbaarheid van de voor Nederland zo belangrijke hightech-hotspot voor vele jaren zijn veiliggesteld.

Ernstige schending

De toenmalige gemeentecolleges steunden het akkoord. De provincie werkte de completering van de Ruit uit, rekening houdend met maatschappelijke belangen. Het totale project bedraagt 885 miljoen euro, waarvan de provincie het grootste deel financiert. Minister Schultz van Haegen heeft voor de toegezegde rijksbijdrage ruim 290 miljoen euro gereserveerd. Hoewel financiering, procedures en tracékeuze nagenoeg rond zijn, is het standpunt van enkele lokale colleges na de laatste gemeenteraadsverkiezingen met lokale overwinningen voor de SP en PvdA ineens 180 graden gedraaid. De colleges van de grote gemeenten in Brainport keren zich nu zelfs tegen het plan, zonder een goed en toekomstvast alternatief te presenteren. De werkgevers vinden deze draai onbehoorlijk, omdat het een ernstige schending van het eerder bereikte akkoord is. Ook vinden zij dat de mening van dwarsliggende colleges, die hun hoop op onzekere toekomstige maatregelen zoals smart mobility hebben gevestigd, van weinig realiteitszin getuigt. De gemeenten stoppen met denken bij hun gemeentegrens en denken niet aan het grotere regionale en nationale belang. Ze zetten hiermee bewust de bereikbaarheid van deze belangrijke economische regio op het spel, zo vinden de werkgevers.

Economische potentie en landelijk belang

Diverse rankings geven aan dat de Brainport-regio tot de internationale top behoort. Zo heeft The Financial Times onlangs Eindhoven samen met Londen en Helsinki uitgeroepen tot de beste investeringsregio’s van Europa. Verder zal het bevolkingsaantal in Eindhoven en omgeving de komende jaren structureel toenemen als gevolg van de economische groei. Goede bereikbaarheid is een belangrijke voorwaarde om deze groei te realiseren. Naast de regionale betekenis is de aanleg van de Ruit ook van nationaal belang. De Ruit moet het verkeer van de Randstad, de Rotterdamse haven en Schiphol naar het Europese achterland helpen faciliteren.

Manifest

Om het belang van de bereikbaarheid van Brainport te benadrukken hebben de werkgevers van de grootste Brabantse en Nederlandse werkgeversverenigingen een manifest opgesteld, waarin zij hun argumenten voor de Ruit hebben verwoord. Inmiddels heeft de Provincie Noord-Brabant aangegeven met de Ruit door te zullen gaan. De werkgevers zijn verheugd met deze uiting van betrouwbaar bestuur. Maar om dit te kunnen realiseren is wel de steun van de Tweede Kamer voor de rijksbijdrage nodig. Met het aanbieden van het manifest onder het motto ‘Vooruit met de Ruit’ willen de werkgevers duidelijk maken dat de Ruit cruciaal is voor de toekomst van Nederlands belangrijkste hightechregio.