02-04-2013  Het is veel ondernemers een doorn in het oog; bedrijven die hun rekeningen te laat betalen. Het veroorzaakt niet alleen veel administratieve rompslomp, maar het zorgt ook voor een verslechterde kas- en concurrentiepositie. De overheid heeft op 16 maart jongstleden de Wet bestrijding betalingsachterstand bij handelstransacties ingevoerd om bedrijven aan te sporen hun rekeningen sneller te betalen.

Sluitstuk Europese regelgeving

De nieuwe wet is het sluitstuk van een reeks nieuwe Europese regels (die zijn omgezet in nationaal recht) om betalingsachterstanden terug te dringen. Zo werden in juli vorig jaar regels geïntroduceerd via de Wet incassokosten. Deze maken het schuldeisers gemakkelijker om buitengerechtelijke incassokosten te vorderen en de hoogte van deze kosten ook te berekenen. Dit gebeurt met behulp van een zogenoemde staffel. Voor ondernemingen onderling waren deze regels niet dwingend, maar in de wet die op 16 maart in werking is getreden, wordt voortaan wel het minimumbedrag van 40 euro uit de staffel dwingend gehanteerd. Ondernemingen mogen dit bedrag na het verstrijken van de betalingstermijn direct bij de wederpartij in rekening brengen. Dit geldt ook als de vordering niet uit handen wordt gegeven.

Standaardbetalingstermijn 30 dagen

Ook de betalingstermijn in het handelsverkeer wordt met de nieuwe wet gereguleerd. Er komt een standaardtermijn van 30 dagen waarbinnen rekeningen moeten worden betaald. De partijen die een handelsovereenkomst hebben gesloten, mogen van deze termijn afwijken als dat uitdrukkelijk wordt afgesproken en in de overeenkomst wordt vastgelegd. Een clausule in de algemene voorwaarden is dan niet voldoende. De afwijkende betaaltermijn mag niet langer zijn dan 60 dagen. Wordt toch een langere termijn overeengekomen, dan kan deze door de rechter worden vernietigd als deze onredelijk uitpakt voor de schuldeiser.

Verificatietermijn

Om te voorkomen dat de nieuwe regels over de betalingstermijn worden omzeild, komen er ook regels over de zogenoemde verificatietermijn. Dit is de termijn waarbinnen de ontvanger de levering van een dienst of een goed kan aanvaarden, of kan beoordelen of deze aan de overeenkomst beantwoordt. De betalingstermijn gaat bij handelsovereenkomsten vaak pas in nadat deze verificatietermijn is verstreken of nadat het geleverde daadwerkelijk is aanvaard. De verificatietermijn bedraagt 30 dagen.

Verhoging wettelijke handelsrente

Tot slot is per 16 maart de wettelijke handelsrente met een procentpunt verhoogd naar 8,75 procent. Dat heeft tot gevolg dat overschrijding van de betaaltermijn duurder wordt voor de schuldenaar, omdat over de periode na de overschrijding vertragingsrente moet worden betaald.

Meer informatie

EVO-leden kunnen voor meer informatie over dit of andere juridische onderwerpen contact opnemen met Juridische bijstand. Telefonisch via 079 3467 346 of maak gebruik van het contactformulier rechts op deze pagina.