29-04-2016  De wet Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (wet VTH) trad op 14 april 2016 in werking. Dit betreft een wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingswet (Wabo) die in 2010 werd ingevoerd. In de Wabo wordt geregeld dat iedereen die iets wil bouwen daarvoor geen twee, drie of vier vergunningen nodig heeft, maar slechts één, de omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning is één geïntegreerde vergunning voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu.

Gebundeld

In de wet VTH is de vernieuwing van het stelsel van vergunningverlening, toezicht en handhaving  vastgelegd. Deze wet legt de basis voor de 29 omgevingsdiensten. In deze diensten worden de taken van provincies en gemeenten op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving gezamenlijk voorbereid en uitgevoerd en wordt de expertise op deze drie terreinen gebundeld.

Beter organiseren

In de wet VTH zijn de afspraken tussen de rijksoverheid, de provincies en gemeenten vastgelegd om de vergunningverlening, het toezicht en de handhaving van het omgevingsrecht beter te organiseren. Bovendien zijn er in deze nieuwe wet bepalingen opgenomen over informatie-uitwisseling en samenwerking tussen onder andere provincies, gemeenten, waterschappen, Openbaar Ministerie en de politie bij de uitvoering en de handhaving.

Commissie Mans

De aanleiding voor de wetswijziging was het rapport van de commissie Mans (2008), waarin werd geconcludeerd dat toezicht en handhaving in de praktijk te wensen overliet. Dit leidde in 2010 tot afspraken tussen provincies, gemeenten en de rijksoverheid, welke de basis vormden voor het nieuwe VTH-stelsel. Het bevat onder meer een landelijk dekkend stelsel van 29 omgevingsdiensten. In deze diensten vindt de uitvoering en de handhaving van de Wabo grotendeels plaats.

Algemene maatregel

Naast de wet komt er ook nog een Algemene maatregel van bestuur VTH, dit leidt tot een wijziging van het Besluit Omgevingsrecht (Bor). De vermoedelijke datum van inwerkingtreding zal 1 januari 2017 zijn.