16-06-2014  Verschillende maatregelen uit de Wet werk en zekerheid die per 1 juli 2014 zouden ingaan, worden een half jaar uitgesteld. Het nieuwe ontslagrecht en de nieuwe ketenregeling worden zelfs pas per 1 juli 2015 van kracht. EVO zet, nu de Eerste Kamer heeft ingestemd met de nieuwe wet, de gevolgen voor ondernemers op een rij.

Gevolgen

Concreet mogen werkgevers per 1 januari 2015 geen proeftijd meer opnemen in tijdelijke arbeidsovereenkomsten van zes maanden of korter. Ook is het vanaf deze datum verplicht om een aanzegging te doen bij tijdelijke arbeidsovereenkomsten waarbij minimaal een maand van tevoren moet worden aangegeven of een contract al dan niet wordt verlengd en zo ja, onder welke voorwaarden. Bovendien kunnen er geen concurrentiebedingen meer worden opgenomen in tijdelijke contracten tenzij wordt aangetoond dat er sprake is van zwaarwegende bedrijfsbelangen.

Loondoorbetaling

De loondoorbetaling van oproepkrachten ligt per 1 januari 2015 ook aan banden. De loondoorbetalingsverplichting kan alleen langer dan zes maanden worden uitgesloten als hierover expliciet iets is opgenomen in een cao.

Ketenregeling

De zogenoemde ketenregeling wordt vanaf 1 juli 2015 verkort. Nu mag een werkgever een werknemer in drie jaar tijd nog driemaal een tijdelijk contract aanbieden voordat hij de werknemer een vast contract moet geven. Straks geldt dat de werkgever nog altijd drie tijdelijke contracten mag aanbieden, maar dit moet dan wel binnen een periode van twee jaar gebeuren. Bovendien moet een werknemer zes maanden uit dienst zijn om deze na drie contracten opnieuw drie tijdelijke contracten te kunnen laten aangaan. Op dit moment geldt nog een tussenpoos van drie maanden.

Ontslagrecht

De ontslagroutes hangen vanaf 1 juli 2015 af van de aard van het ontslag. Enkel in geval van langdurig ziekteverzuim en bedrijfseconomische redenen is het vanaf die datum voor een werkgever mogelijk om een ontslagaanvraag te doen bij het UWV. In overige gevallen, doorgaans bij ontslag om meer persoonlijke redenen zoals een verstoorde arbeidsrelatie, moet de werkgever de gang naar de kantonrechter maken. De ontslagvergoeding wordt vervangen door de transitievergoeding. Hierop hebben werknemers recht die twee jaar of langer in dienst zijn geweest. Tot slot moeten werkgevers hun werknemers verplicht scholen.