Meldplicht ZZS om risico’s te beheersen

Leestijd: 2 minuten

10-06-2020  In het najaar van dit jaar komt er een aanpassing van de wetgeving voor zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) in afvalstromen. Daartoe zal in het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen de verplichting opgenomen worden om de aanwezigheid van deze stoffen in afvalstromen te melden. Staatssecretaris Van Veldhoven (I&W) heeft de Tweede Kamer over dit voornemen in een brief geïnformeerd.

Op grond van de Wet milieubeheer en het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen (verkort: Besluit melden) heeft de ontdoener van een afvalstof (een bedrijf dat de afvalstof heeft af te geven) de verplichting om de ontvanger ervan een omschrijving te verstrekken van de aard, eigenschappen en samenstelling van die afvalstof. Hij moet daarbij de juiste code van de Regeling Europese afvalstoffenlijst (Eural-code) vermelden.

Relevante informatie

De tekst van het Besluit melden sluit dus niet uit dat naast de Eural-code aanvullende informatie kan worden verlangd. De aanwezigheid van ZZS is relevante informatie voor het kunnen beheersen van de risico’s voor de gezondheid en het milieu die kunnen ontstaan bij de verwerking van de afvalstroom of bij de herintroductie op de markt van uit het afval teruggewonnen materiaal.

Expliciete verplichting

In de uitvoering van het Besluit melden is echter de praktijk ontstaan om de verlangde informatie te beperken tot de Eural-code, zo stelt de staatssecretaris. Daarom wil de Staatssecretaris een expliciete verplichting opnemen om de aanwezigheid van ZZS (stofnaam, gehalte) te melden. Met deze aanscherping wordt beter geborgd dat informatie over ZZS bekend is en risico’s voor de gezondheid en het milieu zo veel mogelijk beperkt kunnen worden. De procedure voor de wijziging van het Besluit melden zal doorlopen tot in het volgende jaar, maar de staatssecretaris streeft ernaar nog dit jaar het voorstel in te dienen.

Bedrijfsleven en bevoegd gezag

Het wettelijk stelsel voor het melden en registreren van bedrijfsafval biedt mogelijkheden voor controle van het bevoegd gezag op de transporten en verwerking van afvalstromen. De Wet milieubeheer verplicht de ontdoener om dit alleen te doen aan een persoon (zoals een inzamelaar of verwerker) die bevoegd is dat afval te ontvangen. Verder moet de ontdoener de gegevens over de afgifte ten minste vijf jaar bewaren. De staatssecretaris stelt dat bedrijven scherp moeten blijven op hun verantwoordelijkheid om adequate informatie te verstrekken (de ontdoener) en op te vragen (de verwerker),  en dat het bevoegd gezag er scherp op moet blijven dat die verantwoordelijkheid wel voldoende wordt ingevuld.

Onze ledenadviseur Marjolein
Contact

Vragen over gevaarlijke stoffen?

Marjolein en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder