23-04-2012  Duitsland heeft op het gebied van intracommunautair vervoer een wetswijziging ingevoerd die gevolgen kan hebben voor leveranciers en afnemers.

Leveranciers die goederen hebben verkocht en deze goederen naar een andere EU-lidstaat (laten) vervoeren of verzenden, kunnen het nultarief of vrijstelling met recht op aftrek van voorbelasting ter zake van een intracommunautaire levering toepassen.

Voorwaarde

Een belangrijke voorwaarde hiervoor is dat de leverancier het vervoer of verzending naar die andere EU-lidstaat aannemelijk maakt. Als bewijs hiervoor kunnen bijvoorbeeld CMR’s of kopieën ervan, vrachtbrieven, transportnota’s, correspondentie met de afnemer of transportverzekeringen worden gebruikt.

Boeken en bescheiden

Een en ander geldt ook voor ondernemers die goederen vanuit een andere EU-lidstaat intracommunautair (laten) vervoeren of verzenden. Ook daarbij moet toepassing van een nultarief of vrijstelling met recht op aftrek van voorbelasting aannemelijk te worden gemaakt aan de hand van boeken en bescheiden.

Duitsland heeft op dit gebied een wetswijziging ingevoerd, die gevolgen kan hebben voor leveranciers en afnemers. De wijziging is per 1 januari ingegaan, maar er geldt tot en met 30 juni een overgangsregeling.

‘Gelangenbestätigung’

De wetswijziging gaat om de bewijslast voor het intracommunautaire vervoer. Elke leverancier, een in Duitsland gevestigde ondernemer of een niet in Duitsland gevestigde ondernemer, moet bij intracommunautaire leveringen vanuit Duitsland voortaan beschikken over een schriftelijke bevestiging van de afnemer dat de goederen daadwerkelijk zijn ontvangen. Zonder deze ‘Gelangenbestätigung’ mag de vrijstelling niet worden toegepast of wordt alsnog ‘Mehrwertsteuer’ nageheven.

Als de goederen vanuit Duitsland worden vervoerd of verzonden, heeft dit de volgende gevolgen voor Nederlandse ondernemers:

Nederlandse ondernemer koopt goederen van Duitse ondernemer:

De Duitse leverancier die goederen verkoopt en ze vanuit Duitsland naar Nederland verzendt, moet om de schriftelijke bevestiging vragen. Het kan gebeuren dat de goederen pas worden verzonden nadat op basis van een factuur of pro-forma factuur aan de Duitse leverancier is betaald. Op dat moment kiest de leverancier er waarschijnlijk voor om Mehrwertsteuer in rekening te brengen. Na verstrekking van de bevestiging kan deze Mehrwertsteuer worden gecrediteerd. Let op: de kans is groot dat een teruggaafverzoek door Nederlandse ondernemers via de digitale procedure wordt geweigerd. Het alternatief is een Duitse btw-registratie, waarbij in de Duitse aangifte een fictieve intracommunautaire levering wordt aangegeven, onder aftrek van de door de Duitse leverancier in rekening gebrachte Mehrwertsteuer. Een en ander leidt tot extra administratieve lasten en kosten. In elk geval moet de Nederlandse koper duidelijke afspraken maken met de leverancier, om niet-terugvorderbare Mehrwertsteuer of extra administratieve kosten en lasten te voorkomen.

Nederlandse ondernemer koopt goederen van niet-Duitse ondernemer:

Zodra een niet in Duitsland gevestigde ondernemer vanuit Duitsland goederen verkoopt en vervoert of verzendt, moet deze zich in Duitsland registreren. Ook hier kan de vrijstelling (met recht op aftrek van voorbelasting) ter zake van een intracommunautaire levering worden toegepast, mits vanaf 1 juli wordt beschikt over de betreffende ontvangstbevestiging van de afnemer. De gevolgen zijn dezelfde als hierboven beschreven voor de Duitse leverancier.

Nederlandse ondernemer verricht intracommunautaire leveringen vanuit Duitsland:

Een Nederlandse ondernemer die vanuit Duitsland goederen verkoopt en vervoert of verzendt, moet zich in Duitsland registreren bij het Finanzamt Kleve. Ook in deze situatie kan de vrijstelling (met recht op aftrek van voorbelasting) ter zake van een intracommunautaire levering worden toegepast. Vanaf 1 juli moet de Nederlandse ondernemer beschikken over de ontvangstbevestiging. Geadviseerd wordt om bij de leveringscondities duidelijk te vermelden dat de ontvangstbevestiging noodzakelijk is om zonder Mehrwertsteuer te kunnen factureren. Zo kan worden opgenomen dat de afnemer alsnog de Mehrwertsteuer in rekening gebracht krijgt zodra de ontvangstbevestiging achterwege blijft.  

Het is op dit moment niet bekend in hoeverre de ontvangstbevestiging bestaat uit een officieel document of door de Duitse belastingdienst vast te stellen format.

Meer informatie: Van Driel Fruijtier btw-specialisten, Frank Resseler, telefoon 078 6225 452, e-mail fresseler@vandrielfruijtier.nl.