01-07-2013  Per 1 juli zijn er enkele aanpassingen doorgevoerd in wetgeving die te maken heeft met het beroepsgoederenvervoer. Omdat diverse eigen vervoerders ook een beroepsgoederenvervoervergunning bezitten gelden deze wijzigingen ook voor hen. Deze wijzigingen hebben alleen invloed op het transport waar de vergunning voor nodig is.

ERRU-register

Eén van de wijzigingen heeft betrekking op het ERRU-register. Dit is een nieuw register waarin op Europees niveau overtredingen op het gebied van wegvervoer worden bijgehouden. Als een bedrijf teveel overtredingen begaat, kan dit gevolgen hebben voor de vakbekwaamheid van de transportmanager.

Overtredingen op het gebied van tachograafplicht, rij- en rusttijden, voertuigveiligheid, overbelading, rijbewijs, vervoer gevaarlijke stoffen en cabotage kunnen leiden tot het innemen van de vergunning. De beleidsregels die NIWO hanteert voor toetsing en sanctionering van deze overtredingen zijn hier gepubliceerd.

Cabotage

Een tweede wijziging van de wet heeft te maken met cabotage.
Voor buitenlandse vervoerders is het verboden om meer dan drie ritten op Nederlands grondgebied te verrichten na binnenkomst in Nederland. In Nederland ontbrak wetgeving om op deze regels te handhaven. Vanaf 1 juli kan en gaat Inspectie Leefomgeving en Transport echter op cabotageregels handhaven.

Liever vrijgeven

EVO is primair voor het vrijgeven van deze cabotageregels. Echter, zolang deze regels in Europees verband nog bestaan, vindt EVO dat deze ook moeten worden gehandhaafd.