Zeevaart: helft minder emissies in 2050

Doel is om uitstoot broeikasgassen te reduceren tot nul in deze eeuw

16-04-2018 De Internationale Maritieme Organisatie (IMO) heeft een langverwachte klimaatstrategie voor zeevaart aangenomen. Deze richt zich op de reductie van broeikasgassen door schepen en zet een visie neer om de uitstoot te reduceren en uiteindelijk uit te faseren in deze eeuw.

De klimaatstrategie is gebaseerd op de doelen zoals deze zijn vastgelegd in het akkoord van Parijs. Daarbij zijn er drie duidelijke doelen gesteld. Ten eerste worden er striktere normen ingesteld voor uitstoot bij heb bouwen van nieuwe schepen. Ten tweede moet het zeetransport stapsgewijs de CO2-uitstoot verminderen. Te beginnen met veertig procent in 2040 oplopend naar zeventig procent in 2050, gebaseerd op de uitstoot van 2008. Het laatste punt is het zo snel mogelijk omlaag brengen van de uitstoot van schadelijke broeikasgassen. In 2050 moet dan minstens zijn gehalveerd. Afgesproken is dat in 2023 de doelen worden herzien, maar IMO-leden hebben goede hoop dat doelen dan verder zullen worden aangescherpt.

Duurzaamheidsdoelen

Het gesloten akkoord was niet unaniem. De Verenigde Staten, Rusland en Saudi-Arabië stemden tegen. Belangrijk zeevaartlanden als China, Japan, Zuid Korea en de Europese Unie hebben wel ingestemd met de doelen. Er zijn al verschillende marktinitiatieven vanuit verladers om de zeetransport te verduurzamen. Het bereikte akkoord geeft de verladers nu de mogelijk om de duurzaamheidsdoelen ten aanzien van transport verder kracht bij te zetten, aangezien er nu een akkoord ligt waar partijen op kunnen worden afgerekend.