08-11-2011  Het is een van de moeilijkste beslissingen voor een ondernemer: een medewerker ontslaan. Helaas is het soms nodig. U moet echter wel zorgvuldig te werk gaan, anders kan het u veel geld kosten. Hieronder de 7 belangrijkste valkuilen op een rij.

1. Geen vergunning

U moet wachten met iemand te ontslaan totdat u een ontslagvergunning heeft ontvangen van het UWV Werkbedrijf. Zonder vergunning kan de rechter het ontslag namelijk nietig verklaren.

2. Gebrekkig dossier

Op het moment dat u een medewerker wilt ontslaan wegens slecht functioneren, moet u daarvoor schriftelijke bewijzen kunnen overleggen aan het UWV Werkbedrijf. Dit betekent dat u de gedragingen van deze werknemer nauwkeurig moet bijhouden, bijvoorbeeld door regelmatig functioneringsgesprekken te houden en uw bevindingen vast te leggen in verslagen. Zorg ook dat de betreffende medewerker een door hem of haar ondertekend exemplaar van dit dossier in ontvangst neemt.

3. Onvoldoende dringend

Ontslag op staande voet kan alleen bij dringende redenen, zoals diefstal, bedreiging, mishandeling of sabotage. Een woedende reactie vanwege een langlopend conflict is geen dringende reden. Let erop dat een medewerker niet meer op de werkvloer terugkeert nadat hij op staande voet is ontslagen; anders is het ontslag kennelijk niet dringend genoeg geweest.

4. Tijdens ziekte

Is uw werknemer ziek, dan kunt u hem niet zomaar ontslaan. Alleen als u kunt aantonen dat u alles heeft gedaan om hem weer aan het werk te krijgen én dat hij zich onvoldoende inspant om terug aan het werk te gaan, kunt u het UWV Werkbedrijf om toestemming voor ontslag vragen.

Wanneer het u niet lukt - ondanks uiterste inspanningen van uzelf en uw arbeidsongeschikte werknemer - om een nieuwe functie voor hem te vinden, kunt u hem alleen ontslaan als u kunt aantonen dat uw bedrijf 'oneveredig veel schade' lijdt als hij in dienst blijft. 

5. Wegens zwangerschap

Vanaf het moment dat een werkneemster meldt dat zij zwanger is, geldt voor haar ontslagbescherming. Die loopt door tijdens het zwangerschapsverlof. Een uitzondering kan worden gemaakt in bijzondere gevallen, zoals bij ontslag op staande voet of faillissement.

6. Negeren opzegtermijn

Houd bij ontslag altijd rekening met de opzegtermijn. Die termijn is voor de werkgever - behoudens afwijkingen in de cao - afhankelijk van de duur van de arbeidsovereenkomst. Als het UWV Werkbedrijf een ontslagvergunning heeft verleend, wordt de opzegtermijn met een maand verkort (zolang er minimaal één maand overblijft).

7. Onduidelijkheid bij medewerker

Indien een medewerker in een opwelling zelf ontslag neemt, kan hij daar nog op terugkomen. Een mondelinge opzegging is dus onvoldoende. U moet een korte schriftelijke verklaring hebben die de betreffende werknemer uit vrije wil heeft ondertekend. Wijs hem daarbij ook op de gevolgen van het ontslag (bijvoorbeeld geen recht op een WW-uitkering).

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met EVO-Juridische bijstand, telefoon 079 3467 346 of e-mail.