18-01-2017  Werkgevers moeten in diverse situaties melding maken van ziekte bij het UWV. Indien dit wordt verzuimd, zal het UWV een boete opleggen.

Ziek uit dienst

In de Ziektewet zijn verschillende meldingsplichten vastgelegd voor werkgevers. Werkgevers moeten het UWV bijvoorbeeld informeren op het moment dat een werknemer ziek uit dienst treedt. Dit gebeurt op de laatste werkdag van de werknemer. Een melding is ook nodig wanneer een werknemer 42 weken ziek is. In de Ziektewet is bepaald dat deze melding uiterlijk op de eerste dag na die 42e week moet gebeuren bij het UWV.

Zwangerschap

Daarnaast bestaat er een meldingsplicht bij ziekte door zwangerschap of bevalling. Een dergelijke melding moet uiterlijk op de vierde ziektedag zijn doorgegeven. Indien een werknemer met een Ziektewetuitkering meldt dat hij hersteld is, dient dit binnen twee dagen doorgegeven te worden.

Hoge boetes

Op het niet nakomen van de meldingsplicht staan (hoge) boetes. Deze boetes kunnen ook worden opgelegd als de werkgever de melding te laat doet of als de gegevens van ziekte en/of herstel niet kloppen. De boete bedraagt maximaal € 455,00.

Nieuwe beleidsregel

Op 1 april 2017 treedt de nieuwe Beleidsregel Boete Werkgevers ZW in werking waarin onder andere is vastgelegd dat werkgevers die niet verwijtbaar handelen, geen boete ontvangen. De Beleidsregel gaat specifiek in op digitale meldingen via Digipoort of de verzuimmelder waarbij is vastgelegd dat storingen in deze systemen die een belemmering vormen voor een tijdige melding, niet leiden tot de oplegging van een boete.

Werkgevers die een ziek-uit-dienst-melding doen op de werkdag na de laatste werkdag van de desbetreffende werknemer, zijn niet verwijtbaar te laat.