Exportplan

Export succes begint met een gestructureerde aanpak

Voor een succesvol exportbeleid is onder meer nodig dat men zich realiseert dat het doel van exporteren helder moet zijn en dat alternatieven moeten zijn beoordeeld, dat export een bewuste keuze is; dat starten met exporteren investeringen vereist; dat de exportinspanning intern georganiseerd moet zijn naar mensen en middelen. Deze strategische keuzes kunnen samengevat worden in een exportbeleidsplan.

Starten met een exportplan

Het plan dat men wil verwezenlijken moet gebaseerd zijn op realistische feiten. Daartoe moet een onderneming overgaan tot het maken van een SWOT-analyse, waarin de interne sterktes en zwaktes van de onderneming en de externe kansen en bedreigingen worden omschreven. De resultaten van de analyse moeten aantonen welke veranderingen noodzakelijk zijn en of de kosten hiervan opwegen tegen de baten van de export.

Vragen die men zich moet stellen voor het opstellen van een exportbeleidsplan zijn:

 • Wat is de missie/doelstellingen van de onderneming en het daarop afgestemde beleid? Men moet nagaan of export in de ondernemingsdoelstelling en in het beleid van de onderneming past.
 • Is de organisatiestructuur geschikt voor export? Er moet binnen de onderneming voldoende kennis, tijd en aandacht, oftewel 'know how' beschikbaar zijn om het exportproces op te zetten en te begeleiden. Het is van groot belang dat de organisatie van de onderneming het extra werk van de export aan kan. Ook de productieafdeling moet over voldoende capaciteit beschikken om de extra vraag door de export aan te kunnen. Daarnaast zal ook het inkoop- en productbeleid aan de export moeten worden aangepast. Wanneer een onderneming wil gaan exporteren is het belangrijk dat het goed verkooppersoneel heeft dat buitenlandse markten kan bewerken. Het verkooppersoneel moet bijvoorbeeld een grote talenkennis hebben en bereid zijn om te reizen. Zonder een goede verkoopafdeling zal de export niet slagen. Maar ook de administratieve en logistieke afdelingen moeten aan de eisen die export stelt kunnen voldoen.
 • Hoe is de financiële situatie van de onderneming? De financiële situatie van een onderneming moet in orde zijn voordat zij gaat exporteren. Risicodragende exporttransacties moeten op verantwoorde wijze aangegaan kunnen worden. Er moet voldoende vermogen zijn om extra investeringen die voor de export nodig zijn te financieren. Met andere woorden: heeft de onderneming voldoende financiële draagkracht?
 • Is het product geschikt voor export? Ten slotte zal de ondernemer moeten onderzoeken of er op de buitenlandse markt behoefte bestaat aan zijn product, wat de voordelen zijn van zijn product ten opzichte van concurrerende producten. Door allerlei facetten van het product te vergelijken met de concurrerende producten komen de sterke en zwakke punten van het product naar voren.Wellicht moet hij zijn product aanpassen aan de eisen van de toekomstige buitenlandse afnemers. Ook moet de ondernemer van tevoren al een verkoopstrategie en eventueel passende reclamecampagne bedenken. Hij zal de transportmogelijkheden onderzoeken. De ondernemer zal moeten bedenken tegen welke prijs hij het product in het buitenland wil gaan aanbieden.

Het exportplan

Een ondernemer kan gaan exporteren zonder een goede planning te maken. De ondernemer zal dan in de loop van de tijd merken dat de omzet van de export zal dalen. Deze daling is het gevolg van de overgang van een verkopersmarkt naar een kopersmarkt. Dit betekent dat de koper het op de markt voor het zeggen heeft in plaats van de verkoper. Daarom is het dan ook van groot belang dat er een exportplan wordt opgesteld. In het exportplan worden de bestaande markten in kaart gebracht, verkoopvoorwaarden opgesteld en agentcontracten afgesloten. Maar ook de promotionele activiteiten worden in het exportplan opgenomen. Het exportplan is de besturing van de productie en verkoop binnen een onderneming. Zo kan er snel gereageerd worden op veranderingen in de markt.

Om een goed exportplan op te stellen, is het noodzakelijk dat er een beeld is van kwaliteiten van een onderneming. 

 • Het bedrijf kan een zelfonderzoek toepassen. 
 • Het is van belang dat zowel de sterke als zwakke kanten van de onderneming goed bestudeerd worden. 
 • Het is juist de bedoeling dat de zwakke elementen van het beleid verbeterd worden. 
 • Uit de zogenaamde SWOT-analyse komen elementen naar voren die beheersbaar zijn en elementen die niet beheersbaar zijn. 
 • De beheersbare en niet-beheersbare elementen worden verdeeld in zwakke en sterke punten.

De 11 stappen van een goed exportplan

 1. het maken van een analyse van de bestaande situatie. Het is essentieel dat dit zeer gedetailleerd gedaan wordt voor het verdere verloop van de volgende stappen;
 2. het analyseren van de nieuwe markt en het onderzoeken hoe de nieuwe markt reageert op het bestaande product. Het kan noodzakelijk zijn het product aan te passen;
 3. een ondernemer moet zich ook concentreren op alternatieven. Het kan zijn dat er een andere markt gezocht moet worden;
 4. het uitvoeren van de alternatieve plannen;
 5. de ondernemer moet evalueren welke alternatieven het beste zijn en dit doorgeven aan de beleidsmakers binnen de onderneming;
 6. de financiële gevolgen van de beste alternatieven moeten berekend worden;
 7. nadat de alternatieven goed geëvalueerd zijn, wordt er eventueel een alternatief gekozen. Dit plan wordt dan aan de beleidsmakers van de onderneming voorgelegd;
 8. de beleidsmakers nemen het exportplan over en de definitieve keuze is gemaakt;
 9. het uitvoeren van het plan;
 10. het bijsturen en controleren van het exportplan;
 11. het evalueren van het plan.

Vragen die een rol spelen bij de evaluatie zijn:

 • is het doel bereikt?
 • is er winst gemaakt?

De inhoudsopgave van een exportplan

 • inhoudsopgave;
 • SWOT-analyse;
 • product;
 • prijsstelling;
 • kosten en baten;
 • ondersteuning;
 • launch;
 • conclusies en advies;
 • bijlagen.
Onze ledenadviseur Alice
Contact

Vragen over internationaal ondernemen?

Alice en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder