skipToContentskipToFooter

Wettelijke bepalingen bij het doen van aangifte

Eigenlijk moet je bij het doen van een aangifte alle wettelijke bepalingen raadplegen om vast te stellen welke bepalingen van toepassing zijn. Dat is in de praktijk vrijwel onmogelijk. Om een en ander snel en doeltreffend te kunnen vaststellen is het zogenoemde gebruikstarief ontwikkeld. Dit is een verzameling van communautaire en nationale wettelijke bepalingen. Het gebruikstarief heeft geen wettelijke kracht.

Het gebruikstarief is opgebouwd uit een inleiding, het basistarief en de bijlagen. Je vindt hierin onder andere het geharmoniseerd systeem (GS), de gecombineerde nomenclatuur (GN) met de daarbij behorende douanerechten, de in- en uitvoerregelingen (aanwijzingen met betrekking tot het overleggen van vergunningen, certificaten, registratieformulieren), de landbouwregelingen (aanwijzingen met betrekking tot rechten en restituties en bijzondere bepalingen) en aanwijzingen met betrekking tot antidumpingheffingen, antisubsidieheffingen en de heffingen van accijnzen en verbruiksbelastingen.

Geharmoniseerd systeem (GS)

Het GS is een nomenclatuur die wereldwijd wordt gebruikt voor het classificeren van goederen. Bij het opstellen van het GS is nadrukkelijk rekening gehouden met de wensen van handel en bedrijfsleven voor vervoer en statistiek. Een vaste goederencode is bij het overschrijden van grenzen en bij het afhandelen van douaneformaliteiten immers belangrijk voor allerlei doeleinden en zorgt ervoor dat belanghebbenden over de hele wereld weten welke goederen er met een bepaalde code bedoeld worden. Dit is ook van belang bij tariefonderhandelingen. De GS-code bestaat uit zes cijfers.

Gecombineerde nomenclatuur (GN)

De GN heeft als basis de GS en is dus uitgebreider dan het GS. Voor de codering van maatregelen op EU-niveau (bijvoorbeeld in het kader van de marktordening of voor statistiekdoeleinden) zijn twee extra cijferposities gebruikt. De GN-code bestaat derhalve uit een achtcijfercode

Om tot een juiste indeling van goederen te kunnen overgaan, dien je te beschikken over een behoorlijke hoeveelheid warenkennis. Een groot deel daarvan zal afkomstig zijn van de producent van de goederen. Een brede algemene kennis is echter onontbeerlijk. In de toelichtingen die bij iedere afdeling en bij ieder hoofdstuk zijn opgenomen vind je deze algemene informatie terug. Ook worden in de toelichtingen vaak voorbeelden genoemd van goederen die in een bepaalde afdeling, een bepaald hoofdstuk of een bepaalde post moeten worden ingedeeld. Toelichtingen kunnen tot stand komen op GS-niveau (wereldwijd), op GN-niveau (binnen de EU) en in sommige gevallen op nationaal niveau. Deze laatste komt tot stand als zich problemen voordoen bij toepassing van de nomenclatuur en er op GS- en/of GN-niveau geen toelichting voor bestaat. In de toelichting worden ook geregeld tariferingen opgenomen.

Taric

Taric staat voor het geïntegreerd tarief van de Europese Gemeenschap: Tarif Integree Communautaire. Taric is opgezet om te worden gebruikt als communicatieinstrument tussen de Europese Commissie en de lidstaten. Taric is geen wettelijk instrument, maar een uitwerking van (wettelijke) maatregelen die op gemeenschapsniveau zijn vastgesteld. Taric gebruikt aanvullende codes voor het verwerken van allerlei maatregelen in de financiële en niet-financiële sfeer, zoals schorsingen van het douanerecht, tariefcontingenten en handelspolitieke maatregelen. Voor het verwerken van deze maatregelen wordt de GN-code uitgebreid met twee cijfers. Er ontstaat dan een taric-code van tien cijfers. Omdat op bepaalde goederen meer maatregelen van toepassing zijn, kan zo nodig gebruik worden gemaakt van twee aanvullende codes. De aanvullende codes bestaan ieder uit vier cijfers. Dat betekent dat een complete taric-code achttien cijfers heeft. In de tien cijfers van de taric-code (twee, vier en vier) kunnen vrijwel alle hiervoor genoemde maatregelen worden verwerkt.

Vragen over internationaal ondernemen?

Agnieszka en haar collega's helpen je graag verder

Agnieszka evofenedex