Bedrijven die strategische goederen willen exporteren, moeten daarvoor een vergunning aanvragen. In sommige gevallen is uitvoer zelfs niet toegestaan. Dat geldt bijvoorbeeld bij een wapenembargo.

De controle op de export en doorvoer van militaire goederen is gebaseerd op de Algemene Douanewet, het Besluit strategische goederen en de Uitvoeringsregeling strategische goederen. De controle op de dienstverlening bij militaire goederen is gestoeld op de Wet strategische diensten en de Uitvoeringsregeling strategische diensten.

De controle op de uitvoer van dual-use goederen is daarnaast gebaseerd op de Europese dual-use verordening.

  • De Algemene Douanewet gaat over het vervoer van goederen over de grens. In de wet staat onder meer wat de bevoegdheden zijn van de douane-inspecteur. De inspecteur mag goederen onderzoeken en eventueel monsters nemen voor analyse. Daarnaast mag hij namens het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) extra regels stellen voor strategische goederen.

  • In het Besluit strategische goederen staan de regels voor de invoer, uitvoer en doorvoer van dual-use goederen en militaire goederen. Er staat welke goederen niet uitgevoerd mogen worden, wanneer een bedrijf een uitvoervergunning moet aanvragen en wanneer een bedrijf melding moet maken van doorvoer. Dit besluit wordt op 30 juni 2012 herzien met onder meer criteria voor een erkenning als gevolg van een nieuwe Europese richtlijn.

  • De Uitvoeringsregeling strategische goederen gaat verder in op de (aanvraag van) vergunningen die nodig zijn om militaire goederen uit te voeren.

  • De Wet strategische diensten bepaalt dat technische bijstand bij militaire goederen verboden is als die ten goede komt aan een land waarop een wapenembargo geldt, en dat voor tussenhandel in militaire goederen een vergunning vereist is.

  • In de Uitvoeringsregeling strategische diensten staat welke informatie de aanvrager moet verstrekken bij een vergunningaanvraag. Die gegevens ziet u ook terug op de aanvraagformulieren.

Strategische diensten

Het exportcontrolebeleid is niet alleen gericht op tastbare goederen. Ook voor diensten die te maken hebben met strategische goederen gelden internationale regels. De bepalingen voor strategische diensten zijn vanaf 1 januari 2012 gebundeld in de Wet strategische diensten. Meer gedetailleerde regels vindt u in de bijbehorende Uitvoeringsregeling strategische diensten.

De wet bevat bestaande regels maar ook aanvullingen op de huidige regels voor strategische diensten. Voorbeelden van nieuwe ontwikkelingen zijn dat voor het verlenen van tussenhandel in militaire goederen voortaan een vergunningplicht geldt, en dat tussenhandelaars in dual-use goederen zich moeten melden. 
 

Gevolgen exportcontrole VS voor Nederland

De exportcontrole in de Verenigde Staten (VS) heeft veel overeenkomsten met het Nederlandse beleid, maar er zijn ook een aantal verschillen. De Amerikaanse wetgeving heeft extraterritoriale werking. Dit betekent dat de regels in bepaalde gevallen ook kunnen gelden voor bedrijven en personen buiten de VS.

Ondernemers moeten zelf de Amerikaanse wetgeving in de gaten houden. De Nederlandse overheid controleert goederen hier niet op. Het Amerikaanse Bureau of Industry and Security beantwoordt vragen over het exportcontrolebeleid van de VS.

Onze ledenadviseur Alice
Contact

Vragen over internationaal ondernemen?

Alice en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder