skipToContentskipToFooter

Strategische goederen worden feitelijk in twee soorten gevoelige goederen onderverdeeld:

 • militaire goederen
 • goederen voor tweeërlei gebruik (dual-use goederen)

Militaire goederen

De lijsten van militaire goederen worden onderhouden en beschikbaar gesteld door de afzonderlijke lidstaten van de Europese Unie. De lijst van militaire goederen (PDF) is relatief eenvoudig te lezen en (redelijk) vanzelfsprekend.

Militaire goederen zijn onderverdeeld in 22 posten. Deze posten beginnen allen met ML (afkorting van Munitions List).

Goederen voor tweeërlei gebruik (dual-use goederen)

Dual-use goederen zijn producten, inclusief programmatuur en technologie, die zowel een civiele als een militaire bestemming kunnen hebben, met inbegrip van alle goederen die voor niet-explosieve doeleinden gebruikt kunnen worden en op enige manier bijdragen in de vervaardiging van nucleaire wapens of andere nucleaire explosiemiddelen.

De lijst van dual-use goederen is opgenomen in bijlage I van de dual-verordening. Zeer gevoelige dual-use goederen zijn opgenomen in bijlage IV van de dual-use verordening, waarop een stringenter beleid van toepassing is wat onder andere tot uitdrukking komt in vergunningplicht bij Unie-transacties.

De dual-use goederen zijn in tien categorieën onderverdeeld. Aan dual-use goederen is een uit minimaal vijf karakters bestaand alfanumerieke SGP code (strategische goederenpost) toegekend waaruit valt op te maken:

 • in welke categorie zij is ingedeeld en
 • krachtens welk verdrag of regime het goed als gevoelig aangemerkt wordt.

Overzicht van de tien categorieën:

 1. Nucleaire goederen
 2. Materialen, Chemicaliën, Micro-organismen en Toxines (speciale materialen en aanverwante apparatuur)
 3. Materiaalbewerking
 4. Elektronica
 5. Computers
 6. Telecommunicatie en informatiebeveiliging
 7. Sensoren en lasers
 8. Navigatie en Vliegtuigelektronica
 9. Zeewezen en Schepen
 10. Voortstuwingssystemen, Ruimtevoertuigen en verwante apparatuur

Elke categorie is voorts onderverdeeld in vijf groepen:

 • Systemen, Apparatuur en onderdelen
 • Test-, Inspectie- en Productieapparatuur
 • Materialen
 • Programmatuur
 • Technologie

De dual-use verordening (PDF) is te raadplegen via de site EUR-Lex.

In de algemene noten staat dat de doelstelling van controle op de uitvoer van de goederen, vermeld in bijlage I, niet mag worden omzeild door de uitvoer van niet aan vergunningsplicht onderworpen goederen (met inbegrip van fabrieken) die een of meer aan vergunningsplicht onderworpen onderdelen bevatten. Dit geldt zodra deze onderdelen het voornaamste element van de goederen vormen en gemakkelijk kunnen worden verwijderd of voor andere doeleinden worden aangewend. Bij de beoordeling van de vraag of de aan vergunningsplicht onderworpen onderdelen als voornaamste element dienen te worden aangemerkt, dienen factoren als hoeveelheid, waarde en technologische knowhow alsmede andere bijzondere omstandigheden op grond waarvan de aan vergunningplicht onderworpen onderdelen als voornaamste element van de geleverde (of te leveren) goederen kunnen worden aangemerkt, een rol te spelen.

Indelen van strategische goederen

Voor het indelen van strategische goederen zijn helaas geen heldere eenduidige regels opgesteld, zoals bij de Algemene regels voor de interpretatie van de Gecombineerde Nomenclatuur (de indelingsregels). Goederen die voldoen aan de technische specificaties genoemd in de bijlage I van de dual-use verordening, of de nationale lijst van militaire goederen, worden ingedeeld met de aan die goederen toegekende SGP code of ML code.

Hoewel de lijst van militaire goederen relatief eenvoudig is opgezet, is dit beslist niet het geval voor de lijst van de dual-use goederen (bijlage I). Er is wel een correlatielijst tussen de Gecombineerde Nomenclatuur en de SGP codes. Deze is echter geenszins van bindend karakter. De lijst kan hier (PDF) worden geraadpleegd.

De lijst is overigens ook opgenomen in het gebruikstarief onder de rubriek ‘overige verplichtingen uitvoer’. Als men de goederen gaat beoordelen en indelen, verdient het aanbeveling dit samen met productspecialisten te doen.

Vragen over internationaal ondernemen?

Evert-Jan en zijn collega's helpen je graag verder

evert-jan evofenedex