skipToContentskipToFooter

Voorafgaand aan een voorgenomen transactie die aan vergunning- of meldplicht onderworpen is, bijvoorbeeld uitvoer of tussenhandel, moet een vergunning zijn toegekend door de bevoegde autoriteit of melding moet zijn gedaan aan de bevoegde autoriteit.

In beginsel is de Centrale Dienst voor In- en Uitvoer (CDIU), een onderdeel van Douane Noord, aangemerkt als bevoegde autoriteit. Het verantwoordelijke ministerie is het ministerie van Economische Zaken (EZ). De CDIU is door EZ gemandateerd om uitvoervergunningen te verlenen. Het Team POSS van Douane Noord is aangesteld als toezichthouder. POSS staat voor precursoren, oorsprong, strategische goederen en sanctiewetgeving. Het opsporen van strafbare feiten is een aangelegenheid van de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst/Economische Controledienst (FIOD-ECD).

De benodigde vergunningen moeten worden aangevraagd bij de CDIU. Hier kunnen ook meldingen worden gedaan op grond van de meldplicht.

Belastingdienst / Douane / CDIU

Afdeling: strategische goederen en sanctiebeleid

Bezoekadres: Kempkensberg 12, Groningen

Postadres: Postbus 30003

9700 RD Groningen

Telefoon: 088-151 2122

Fax: 088-151 3182

Aanvrager of meldingplichtige

Vergunningen met betrekking tot strategische goederen en sanctiegoederen, voor zover het geen militaire goederen betreffen, moeten worden aangevraagd door de exporteur. Is de exporteur buiten de EU gevestigd moet hij gebruik maken van een vertegenwoordiger. De vergunningen gerelateerd aan militaire goederen moeten worden aangevraagd door een beschikkingsbevoegde. Indien de voorgenomen transacties meldtplichtig zijn, dient de melding eveneens te worden gedaan door de exporteur/beschikkingsbevoegde.

Vergunningen

De vergunningen onderscheiden zich in drie soorten:

  1. Individuele vergunning voor Militaire goederen en Dual-use goederen
  2. Deze vergunning is bedoeld voor één specifiek goed, één specifieke exporteur en één specifieke transactie
  3. Globale vergunning voor Militaire goederen en Dual-use goederen
  4. Deze vergunning is bedoel voor één type of categorie goed, één of meer bestemmingen
  5. Algemene vergunning voor Dual-use goederen
  6. Een algemene vergunning vergt slechts registratie van het gebruik van de vergunning. Zij is bedoeld voor specifieke goederen in relatie tot voor de EU belangrijke handelsbestemmingen. Een bedrijf dat van deze vergunning gebruik wil maken moet voldoen aan gestelde voorwaarden.

Bij het aanvragen van een vergunning moeten een aantal bescheiden worden overgelegd. Welk bescheid moet worden overgelegd staat beschreven in de gebruiksaanwijzing op de aanvraag. Doorgaans moet minimaal een kopie van het getekende contract of order (of conceptcontract) en een eindgebruikersverklaring worden ingediend. De vergunning moet altijd worden aangevraagd bij de bevoegde autoriteit. In Nederland is dit de CDIU. De bevoegde autoriteit (CDIU) biedt ook de mogelijkheid om een proefaanvraag vergunning in te dienen.

Een model van een eindgebruikerverklaring (PDF) is te raadplegen via de site EUR-Lex.

Vragen over internationaal ondernemen?

Evert-Jan en zijn collega's helpen je graag verder

evert-jan evofenedex