Exportsubsidies

Een overzicht van het internationaal instrumentarium van de overheid voor exportbevordering, opgesteld door Leap.

Subsidieregeling voor demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en investeringsvoorbereidingsstudies (DHI)
DHI is de opvolger van de DHK-regeling en richt zich op Nederlandse MKB-ondernemingen met internationale ambitie en interesse in opkomende markten en ontwikkelingslanden.

  • Demonstratieprojecten: demonstratie van een technologie in een DHI-land.
  • Haalbaarheidsstudies: studie naar de technische of commerciële haalbaarheid van een project in een DHI-land.
  • Investeringsvoorbereidingsstudies: onderzoek naar de technische en commerciële haalbaarheid van een investering in een onderneming in een DHI-land.

Het betreft een tenderregeling, de hoogst scorende aanvragen ontvangen subsidie. De regeling wordt nog officieel bekend gemaakt. Wel is het al mogelijk een projectidee te toetsen. Link naar: DHI-landenlijst (geldt ook voor DGGF).

DRIVE
Indien een ondernemer wil bijdragen aan de totstandkoming van publieke infrastructuur in een laag- of middeninkomensland gericht op o.a. de sectoren voedselzekerheid, water en klimaat, dan kan met DRIVE bij de aanbestedende overheid van een ontwikkelingsaanbod een aantrekkelijk financieringsaanbod worden gedaan. De projectomvang bedraagt minimaal € 5 miljoen en maximaal € 60 miljoen.

Dutch Good Growth Fund
Biedt financieringsmogelijkheden voor MKB-bedrijven die investeren in of exporteren naar één van de 66 geselecteerde landen verspreid over Midden- en Oost-Europa, Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Voor exporteurs biedt het fonds de mogelijkheid om € 300.000,- tot € 15.000.000,- af te dekken. Tevens is er de mogelijkheid om exportfinanciering te krijgen door middel van een bevoorschotting van wissels of promessen, tot een maximum van € 2.000.000,-. Voor investeringen kunnen ondernemers een bijdrage vragen van maximaal € 10.000.000,-.

Dutch Trade and Investment Fund
DTIF is nauw verwant aan DGGF maar richt zich (met uitzondering van sanctielanden) met haar financieringsmogelijkheden op dat deel van de wereld dat niet door DGGF wordt gedekt. Afwijkend van DGGF kunnen alleen Nederlandse bedrijven (ook MKB+) een financiering aanvragen. Voor investeringen in het buitenland bedraagt de maximale financiering € 15.000.000,-. Voor exporteurs biedt het fonds de mogelijkheid tot exportkredietverzekeringen en exportfinancieringsmogelijkheden.

Partners for Water (PvW): samenwerkingsverbanden in een beperkt aantal doellanden met minimaal 2 in Nederland gevestigde ondernemingen, onderzoeksinstellingen, overheden of NGO’s in de watersector kunnen tot € 600.000,- aan subsidie verkrijgen voor activiteiten gericht op milieuhaalbaarheidsstudies, kennisversterkingsprojecten of pilotprojecten. Subsidie voor een kennisversterkingsproject kan alleen in combinatie met een pilotproject worden aangevraagd.

Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO)
Kosten (tot maximaal € 10.000,-) kunnen worden vergoed voor een externe deskundige bij het verduurzamen van de handelsbetrekking van een Nederlandse MKB-onderneming met een partner uit bepaalde ontwikkelingslanden. 

Partners for International Business (PIB)
Een samenwerkingsverband bestaande uit tenminste drie Nederlandse ondernemers (bij voorkeur uit de topsectoren, eventueel aangevuld met een kennisinstelling) kan een aanvraag indienen voor ondersteuning door de Nederlandse overheid om handels- en investeringsbelemmeringen weg te nemen. Deze ondersteuning bestaat niet uit financiële middelen, maar uit bijvoorbeeld economische diplomatie.

Starters for International Business (SIB)
Deze regeling bestaat uit drie modules, te weten een missievoucher, een voucher voor een individueel coachingstraject en een voucher voor het inhuren van een deskundige.

  • Missievouchers: missievouchers van € 1.500,- (exc. BTW) kunnen worden aanvraagd voor deelname aan een meerdaagse uitgaande handelsmissie of een collectieve beursinzending, die georganiseerd wordt door een Nederlandse private (derde) partij en die niet financieel ondersteund wordt door de Nederlandse overheid. Het totaalbudget is € 900.000,-. Aanvragen voor missievouchers kunnen worden ingediend tot 18 december 2015.
  • SIB Coachingstraject: een individueel coachingstraject met een RVO-gelieerde adviseur (keuze uit ca. 125 adviseurs). In 3 tot 5 gesprekken met een adviseur worden de mogelijkheden en risico’s in het buitenland onderzocht en een internationale aanpak geformuleerd. De voucher vertegenwoordigt een waarde van € 2.400,-  (100% subsidie) en is 6 maanden geldig. Een aanvraag voor een voucher kan tot eind 2015 worden ingediend tot het budget is uitgeput.
  • Kennisverwerving: voucher voor het inhuren van een deskundige voor het (beter) positioneren van het bedrijf op een buitenlandse doelmarkt. Let op: voorwaarde is dat eerst het individuele coachingstraject is doorlopen! Per aanvraag wordt maximaal 50% van de kosten voor advies vergoed, tot een maximum van € 2.500,-.

 

Mocht je nadere informatie wensen, jouw idee willen toetsen of van plan zijn een aanvraag in te dienen, neem dan contact op met de consultants van Leap via +31(0)24-7113349