Transportverzekering

Wanneer u goederen naar het buitenland hebt verkocht, behoort het tot uw goed “huisvaderschap” ervoor te zorgen, dat die goederen in goede staat in het bezit van uw kopers komen. Daartoe zijn onder meer nodig: een goede verpakking en een verantwoorde transportkeuze. Maar al hebt u alle mogelijke zorg besteed aan een goed overeenkomst, dan nog kan het door allerlei oorzaken voorkomen, dat de goederen niet of beschadigd op hun bestemming arriveren. Er is dan sprake van schade. Materiële schade, maar mogelijk ook immateriële schade. Dat er ook immateriële schade kan ontstaan, ligt voor de hand: uw goederen moesten op een bepaald tijdstip ter beschikking zijn. Indien ze verloren zijn gegaan of werden beschadigd, kan dat bij consumptiegoederen verlies van klanten of van een markt betekenen. Bij investeringsgoederen kan het productie-uitval , renteverlies, etc. betekenen.

Welke risico's loopt u?

Dat hangt onder meer af van de volgende punten:
het soort goederen die worden geëxporteerd, bijvoorbeeld bederfschade bij fruit, diefstal bij waarde volle goederen maar ook
de bestemming, bijv. landen waar de wegen slecht zijn, of de economische en/of politieke situatie onstabiel zijn.

Verder hangt het van:
uw leveringsconditie af, of u ook daadwerkelijk risico loopt voor de goederen. Er moet duidelijk worden vastgelegd, wanneer het risico voor de goederen van de verkoper op de koper overgaat.

Hoe levert u, op FOB- of CIF-basis? Vooropgesteld dient te worden, dat steeds wordt geadviseerd één verzekering af te sluiten voor het gehele traject van huis tot huis. Levert u FOB en zou u zorgdragen voor verzekering tot en met het moment van inladen in het zeeschip, terwijl de afnemer voor dekking van het verder traject zorgt, dan kunnen zich in geval van schade grote moeilijkheden voordoen. De vraag achteraf op welk gedeelte van het traject de schade zich heeft voorgedaan, dus onder welke verzekering er geclaimd dient te worden, kan aanleiding geven tot lange en kostbare discussies. Ook al loopt u zelf volgens de leverings- voorwaarden niet gedurende het gehele traject risico, verzeker altijd in overleg met uw koper van huis tot huis.

Een alternatieve, doch in de praktijk vaak onuitvoerbare oplossing is, dat ieder afzonderlijk het traject verzekert, waarover hij risico loopt en dat dan deze twee verzekeringen bij dezelfde verzekeraar ondergebracht worden. Wat bij FOB-zendingen speelt kan zich ook voordoen bij leveringen “tot aan” of “vanaf” de grens. Ook hier kan het treffen van een overeenkomst met de koper uitkomst bieden.

Seller’s Interestverzekering

U moet zich ervan bewust zijn, dat u pas bij afname en betaling van de goederen door de koper ontlast bent van het risico. Nog maar al te vaak gebeurt het bij handelstransacties, waarbij overeengekomen is dat de koper voor verzekering zou zorgdragen, dat ondanks de morele en contractuele verplichting, de beschadigde goederen of de documenten die tot betaling moeten leiden, niet opgenomen worden. In zo’n geval kan men natuurlijk langs gerechtelijke weg nakoming van de verplichtingen uit het verkoopcontract afdwingen. Afgezien van de vraag of men succes heeft, kost dit veel tijd en geld. Tegen een dergelijk risico kan men zich verzekeren d.m.v. Seller’s Interest Insurance. Het is een transportschadeverzekering, waaronder alleen het belang van de verkoper is gedekt. De dekking onder deze verzekering eindigt gelijktijdig met de normale transportverzekering of zo mogelijk eerder op het moment waarop de buitenlandse ontvangers de goederen hebben betaald. Eventueel opgetreden transportschade onder deze verzekering is slechts verhaalbaar tot het beloop van het bedrag, dat de koper voor beschadigde of verloren gegane goederen niet betaald. Tegenwoordig is er in de ontwikkelingslanden vaak de verplichting, dat de verzekering van import- en exportgoederen bij verzekeringsmaatschappijen in eigen land zal worden ondergebracht.

Het valt te begrijpen, dat de Nederlandse exporteurs ter zake van de vraag of de elders lopende verzekering hun behoefte en hun risico voldoende dekt, niet altijd gerust zijn, terwijl men ook weinig vertrouwen heeft in de regeling van eventuele schade met de assuradeur ver weg. In zo’n geval biedt de Seller’s Interestverzekering uitkomst. Voor alle duidelijkheid zij opgemerkt dat deze verzekering geen dekking biedt tegen insolvabiliteit of ontbrekende liquiditeit van de buitenlandse ontvangers. Dat risico behoort tot de verzekering die Atradius biedt.

Aansprakelijkheid vervoerder

U moet verder bedenken, dat de vervoerder in bepaalde gevallen aansprakelijk is voor de door zijn toedoen toegebrachte schade. Wanneer u zich verzekert en er ontstaat schade die de verzekeraar u vergoedt, dan zullen uw verhaalsrechten op de vervoerder aan de verzekeraar worden gesubrogeerd. U kunt zich dus voorstellen, dat er exporteurs zijn die zeggen: ik verzeker bepaalde risico’s maar niet, dat vermindert de premie en als er schade door zo’n risico ontstaat dan is er misschien een mogelijkheid om die schade op de vervoerder te verhalen. Realiseert u zich echter wel, dat een dergelijk verhaal mogelijk is in slechts enkele gevallen, afhankelijk van de overeengekomen vervoerscondities. Bovendien kan de vervoerder, bij eventuele aansprakelijkheid, zijn vergoedingsplicht tot een bepaald percentage beperken van de werkelijk geleden schade ofwel tot een bepaald relatief klein bedrag per gewichtseenheid. Gesproken is dan nog niet over het feit dat regressen op vervoerders – zo ze al te realiseren zijn – dikwijls veel tijd en administratieve rompslomp vragen.

De vorm van verzekering

Wanneer u incidenteel wel eens iets exporteert, zult u meestal elke transactie afzonderlijk verzekeren. In zo’n geval wordt hiervoor nogal eens de expediteur, die vaak tegelijkertijd assurantiebezorger is, ingeschakeld. Het u echter een geregeld export, dan verdient het overweging voor een bepaalde tijd een transportverzekeringscontract af te sluiten. Daar mede kunt u alle transporten, gelimiteerd tot een bepaald maximum per gelegenheid, verzekeren tegen een overeengekomen premie.
We onderscheiden hierbij de declaratiepolis en de pauschalpolis met of zonder na verrekening.

Declaratiepolis

De declaratiepolis een open contract, waarbij de verzekeraar zich verbindt om alle zendingen te dekking tot een bepaald maximumbedrag per vervoermiddel, binnen een bepaald gebied en tegen van tevoren overeengekomen premies en condities. Elke zending dient apart gedeclareerd te worden.

Pauchalpolis

Bij de pauschalpolis hoeven de diverse zendingen niet apart gedeclareerd te worden. Alle zendingen zijn zonder meer tot het overeengekomen maximum per vervoermiddel, binnen het overeengekomen gebied en binnen de verzekeringstermijn van de polis gedekt. Afzonderlijke premieberekening heeft niet plaats, doch de premie wordt “pauschal”, d.w.z. met een som ineens, gebaseerd op de omzet, verrekend (meestal met naverrekening). Zo’n pauschalpolis is bijzonder geschikt voor alle FOB-zendingen, hetzij per boot of aan de grens aan te leveren exportgoederen.

De polis

Bij transportverzekering komt natuurlijk een aantal documenten te pas. In de eerste plaats de polis. Dit is een contract dat de verhouding tussen verzekerde en verzekeraar bepaalt. Het zal duidelijk zijn, dat er zoveel mogelijk uniformiteit moet bestaan in de tekst van de polissen. De basispolis in Nederland is of heet thans Nederlandse Beurs-Goederenpolis 2006. Hierop zijn allerlei aanvullingen en beperkingen mogelijk, voor welke clausules ook standaard teksten bestaan. Volgens Nederlands recht volgt de verzekeringspolis het belang. Ingeval van verkoop van de verzekerde goederen is een speciale overdracht of endossement van de op Nederlands recht gebaseerde polis formeel dus niet nodig.
Naar Engels recht is dit anders. Een op naam gestelde polis moet daar voor overdracht worden geëndosseerd. Vandaar dan ook dat dikwijls om een geëndosseerde polis wordt gevraagd of ook om een polis “aan toonder” of “bearer”.


Het is wellicht goed erop te wijzen dat transportverzekeraars ook het systeem kennen waarbij verzekerde exporteurs in het bezit worden gesteld van voorgetekende en gedeeltelijk reeds ingevulde certificaten van assurantie, die door de verzekerde met de gegevens van de te exporteren goederen worden gecompleteerd.
Een polis behoeft niet noodzakelijkerwijs één enkel transport te dekken, hij kan ook gebruikt worden voor de contractverzekeringen, die hiervoor genoemd werden of voor één grote exporttransactie, die allerlei transporten met zich meebrengt. Daarnaast kan dan voor elk afzonderlijk transport een certificaat van verzekering worden afgegeven.

Verzekeringspremie

Een zo voordelig mogelijk verzekeringspremie is één van de componenten waarmee de exporteur zijn concurrentiepositie op de buitenlandse markt kan handhaven. De transportverzekeraar gaat bij de vaststelling van de premie uit van de aard van het goed, verpakking, wijze van vervoer, bestemming en niet in de laatste plaats van zijn eigen ervaringsgegevens. Met het feit dat de transportverzekeringsmarkt erg concurrerend is, zal door de verzekeraar
evenzeer rekening worden gehouden.

Onze ledenadviseur Alice
Contact

Vragen over internationaal ondernemen?

Alice en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder