skipToContentskipToFooter

Vanaf 1 juli 2020 aanvullend geboorteverlof

Met ingang van 1 januari 2019 is de Wet invoering extra geboorteverlof (de “Wieg”) in werking getreden. Deze wet heeft de volgende doelstellingen:

  • Een betere participatie van partners bij de zorg van hun kind te stimuleren;
  • Arbeidsparticipatie van vrouwen te bevorderen;
  • Een meer evenwichtige verdeling van arbeid- en zorgtaken tussen partners te bereiken. 

Aantal uren geboorteverlof per 1 januari 2019

Vóór 2019 hadden partners recht op twee dagen betaald verlof bij de geboorte van een kind. Het maakte daarbij niet uit wat de arbeidsduur van werknemer was. Sinds 1 januari 2019 is het geboorteverlof wel gekoppeld aan de overeengekomen arbeidsduur. Partners hebben recht op eenmaal het aantal werkuren per week aan geboorteverlof (artikel 4:2 lid 1 Wazo). Werkt werknemer bijvoorbeeld vijf dagen per week en acht uur per dag? Dan krijgt hij 40 uur geboorteverlof, namelijk 5 x 8 werkuren. Het geboorteverlof is dus nooit meer dan vijf dagen, ook niet bij de geboorte van een meerling. Werknemer kan deze verlofdagen naar eigen inzicht opnemen, maar moet dit wel doen binnen vier weken te rekenen vanaf de eerste dag na de bevalling van het kind. Op de dag of dagen van de bevalling kan de partner calamiteitenverlof/kort verzuimverlof opnemen. Let op: Het geboorteverlof geldt alleen voor partners die een arbeidsovereenkomst hebben en dus niet voor zzp ‘ers.

Loon tijdens verlof

Werkgever moet het loon tijdens dit verlof volledig door betalen. Het loon is volgens de wet “de naar tijdruimte vastgestelde vergoeding die de werkgever aan de werknemer verschuldigd is voor de bedongen arbeid”. Volgens de rechtspraak wordt uitgegaan van een ruim begrip van het loon en daarom moeten ook vaste componenten worden meegenomen, als deze een structureel onderdeel uitmaken van het salaris. Als een medewerkers sporadisch een keer tegen een extra vergoeding overwerkt, dan hoeft dit dus niet. 

Vanaf 1 juli 2020 aanvullend geboorteverlof

Vanaf 1 juli 2020 kunnen partners naast het geboorteverlof ook aanvullend geboorteverlof opnemen van maximaal vijfmaal de arbeidsduur per week. Dit loopt dan net als het zwangerschaps- en bevallingsverlof via het UWV. Werknemers moeten ten minste vier weken voor de ingang van het verlof schriftelijk of elektronisch bij hun werkgever melden dat ze het voornemen hebben aanvullend geboorteverlof op te nemen. Als werkgever vul je vervolgens het aanvraagformulier in en dat dien je in bij het UWV. Partners krijgen vervolgens direct van het UWV een uitkering ter hoogte van 70% van hun dagloon tot maximaal 70% van het maximumdagloon. Je hoeft als werkgever dus niet het loon door te betalen. Bij cao, in een personeelshandboek/bedrijfsreglement of in de individuele arbeidsovereenkomst kan worden afgesproken dat de uitkering wordt aangevuld tot bijvoorbeeld 100% van het loon.

Werknemer moet deze verlofweken opnemen binnen zes maanden na de geboorte van het kind. Voorwaarde voor dit aanvullende verlof is wel dat een werknemer eerst het geboorteverlof van eenmaal het aantal werkuren per week opneemt. Deze regeling geldt ook niet voor zelfstandigen. De regeling is al gepubliceerd in de Staatscourant en is dus al definitief, maar zal pas per 1 juli 2020 in werking treden zodat het UWV de systemen hiervoor kan inrichten.

Vragen over juridische zaken?

Marinke en haar collega's helpen je graag verder

Marinke  juridisch evofenedex