Ingebrekestelling

Om een wederpartij in verzuim te laten zijn, is vereist dat een deugdelijke ingebrekestelling verstuurd wordt.

Wanneer jouw contractuele wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt, zul je de daardoor geleden schade vergoed willen zien, of de overeenkomst willen beëindigen. Daartoe is nodig dat de tekortschietende wederpartij in verzuim is. Om een wederpartij in verzuim te laten zijn, is vereist dat een deugdelijke ingebrekestelling verstuurd wordt.

De ingebrekestelling wordt genoemd in artikel 6:82 van het Burgerlijk Wetboek.De wet spreekt van een schriftelijke aanmaning. Dat houdt in dat ook een 'gewone' brief een ingebrekestelling kan zijn. Het is aanbevelenswaardig deze brief per aangetekende post te zenden in verband met jouw bewijspositie.Een ingebrekestelling is jouw schriftelijke mededeling aan de schuldenaar waarbij hij wordt aangemaand om de overeengekomen prestatie alsnog te verrichten, waarbij tevens een redelijke termijn wordt gegeven om alsnog die prestatie te verrichten. Als de schuldenaar dan niet binnen die termijn heeft gepresteerd, is hij in verzuim.

Onze bedrijfsjurist Peter
Contact

Advies nodig of vragen?

Peter en de andere bedrijfsjuristen helpen je graag verder