Physical distribution

Transporteurs doen vaak veel meer dan uitsluitend vervoer

Als logistiek dienstverlener verzorgt men bijvoorbeeld ook de opslag, voorraadbeheer, orderverzameling, het verzendgereed maken, facturering en hiermee verband houdende informatie-uitwisseling. Deze combinatie van logistieke activiteiten wordt wel physical distribution genoemd. Ten behoeve van deze dienstverlening heeft de Stichting Vervoeradres Physical Distributionvoorwaarden met bijbehorende contractmodel opgsteld.

In de Physical Distributionovereenkomst (PD-overeenkomst) die de logistiek dienstverlener en zijn opdrachtgever sluiten, bepalen zij welke logistieke werkzaamheden verricht zullen worden. Voor het opstellen van de PD-overeenkomst is in de PD-voorwaarden een modelovereenkomst opgenomen.

Verplichtingen en aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van de physical distributor voor vermiste of beschadigde zaken is binnen de PD-voorwaarden beperkt tot SDR 8,33 per kilo, met een maximum van € 453.780,- per schadeoorzaak. De aansprakelijkheid van de physical distributor voor niet-correct of niet op tijd verrichte werkzaamheden bedraagt maximaal € 681,- per gebeurtenis. Partijen kunnen natuurlijk anders overeengekomen.

Andersom is ook de aansprakelijkheid van de opdrachtgever voor het niet-nakomen van zijn verplichtingen tegenover de dienstverlener beperkt tot een schriftelijk overeengekomen bedrag of anders € 681,- per gebeurtenis. De verplichtingen van de opdrachtgever betreffen tijdig verstrekken van (aanvullende) informatie over de zaken en hun behandeling, respectievelijk het op de juiste plaats, tijd en wijze de zaken ter beschikking stellen.

Overige bepalingen

In aansluiting op de AVC is ook in de PD-voorwaarden verjaring vastgesteld op één jaar. Ten slotte bevatten de PD-voorwaarden ook betalingsvoorwaarden en een regeling voor retentierecht en pandrecht.

Onze bedrijfsjurist Peter
Contact

Advies nodig of vragen?

Peter en de andere bedrijfsjuristen helpen je graag verder