Besluiten

Het begrip ‘besluit’ is een van de meest belangrijke begrippen in het bestuursrecht (het (administratieve) recht van de overheid).

Besluit / Beslissing

Een besluit is een schriftelijke beslissing van een overheidsinstantie. Tegen een besluit kan bezwaar worden aangetekend of in beroep worden gegaan. Het begrip besluit is onder te verdelen in beschikkingen en besluiten van algemene strekking. 

  • Beschikking
    Een beschikking is een besluit voor een individueel of voor een concreet geval. Bijvoorbeeld de beslissing op de aanvraag van een vergunning of ontheffing. 
  • Besluit van algemene strekking
    Het tegenovergestelde van een beschikking is het besluit van algemene strekking. Deze is gericht op de gevolgen voor een groep gevallen. Het bekendste voorbeeld van een besluit van algemene strekking is het bestemmingsplan.

Algemeen verbindend voorschrift 

Algemeen verbindend voorschrift (AVV) is te vergelijken met een besluit van algemene strekking. AVV bevat algemene regels die een overheidsinstantie opstelt, bijvoorbeeld het verbod te wonen zonder huisvestingsvergunning. Beroep tegen een avv op grond van de Algemene wet bestuursrecht is anno 2012 niet mogelijk, zoals blijkt uit Artikel 8:3 van deze wet, hoewel op deze regel in bijzondere wetten uitzonderingen gemaakt kunnen worden, zoals in de Wet ruimtelijke ordening (artikel 8.2) gedaan is voor bestemmingsplannen. Hierin verschilt een avv van een (concretiserend) besluit van algemene strekking (bas).

Beleidsregel

Beleidsregels zijn door een overheidsinstantie opgestelde regels. Voor het opstellen van beleidsregels geldt geen wettelijke grondslag en gelden geen wettelijke voorschriften. Van beleidsregels kan worden afgeweken en beleidsregels gelden niet rechtstreeks voor burgers.

Onze bedrijfsjurist Peter
Contact

Advies nodig of vragen?

Peter en de andere bedrijfsjuristen helpen je graag verder