Handhaving

Wanneer de volgende sancties geen oplossing bieden bij overtredingen van regels en voorschriften die verbonden zijn aan afgegeven vergunningen, ontheffingen of subsidies, dan kan een overheidsinstantie een besluit intrekken. 

Sancties 

Een overheidsinstantie heeft verschillende bevoegdheden om handhavend op te treden tegen een burger die in overtreding is. Zij kan dan strafmaatregelen opleggen, zoals bestuursdwang, last onder dwangsom, bestuurlijke boete of het intrekken van besluiten. Wanneer preventief optreden gewenst is, kan de instantie in sommige gevallen ook van deze bevoegdheden gebruik maken. 

Last onder dwangsom

Een overheidsinstantie kan aan een overtreder een last onder dwangsom afgeven. In een brief wordt dan ‘de last gegeven’ om de overtreding niet meer voort te zetten of te herhalen. Ook kan de instantie vorderen de overtreding, ofwel de gevolgen daarvan, ongedaan te maken. Aan die last moet voor een bepaalde datum zijn voldaan. Wanneer dat niet gebeurt, is de overtreder automatisch na die datum dwangsommen verschuldigd aan die overheidsinstantie. Bij een last onder dwangsom krijgt de overtreder dus nog tijd om aan de last te voldoen, voordat het hem geld gaat kosten. Wanneer u een last onder dwangsom ontvangt, moet u dus aan de last voldoen of bezwaar indienen. 

Bestuursdwang

Bij bestuursdwang gaat een overheidsinstantie over tot daadwerkelijk optreden. De instantie kan bijvoorbeeld (met behulp van een aannemer) een muur afbreken, materiaal verwijderen of een bedrijf sluiten. Hieraan vooraf krijgt de overtreder een termijn om zelf maatregelen te nemen. Wanneer hieraan geen gehoor wordt gegeven dan volgt de maatregel van bestuursdwang. De kosten worden doorberekend aan de overtreder.

(Bestuurlijke) boete

Wanneer een overtreder een boetebesluit van een overheidsinstantie ontvangt, moet hij die boete onvoorwaardelijk betalen. Een bestuurlijke boete is dus anders dan een last onder dwangsom, omdat in dat geval een boete voorwaardelijk wordt afgegeven. Een bestuurlijke boete heeft dan ook een bestraffend karakter.

Intrekken besluiten

Wanneer de voorgaande sancties geen oplossing bieden bij overtredingen van regels en voorschriften die verbonden zijn aan afgegeven vergunningen, ontheffingen of subsidies, dan kan een overheidsinstantie een besluit intrekken. 

Onze bedrijfsjurist Peter
Contact

Advies nodig of vragen?

Peter en de andere bedrijfsjuristen helpen je graag verder