Intermodaal transport

Tussen de Europese lidstaten geldt vrij verkeer van goederen, personen, kapitaal en diensten.

Voor verladers die voor het vervoer van hun goederen tussen landen buiten de Europese Unie gebruikmaken van verschillende vervoerswijzen, zijn verschillende overheidsprocedures voor ketenbeveiliging van belang.

Vooraf aangifte doen

Aangifte moet gebeuren voordat de goederen aankomen in het land van bestemming. De tijd die daarvoor wordt gesteld, is afhankelijk van het transportmiddel. De douane vraagt doorgaans om het luchtvaart- of zeevaartmanifest, de vrachtbrieven of de loslijst. Voor ‘intracommunautair vervoer’ wordt het New Computerised Transit System (NCTS) gebruikt.

Elektronische informatie-uitwisseling (EDI)

EDI (electronic data interchange) is sterk in opkomst omdat het de informatieoverdracht vereenvoudigt en versnelt. Ook is de kans op fouten kleiner.

Verscherpte controle op risicovolle containers

Controle op risicovolle lading betekent extra oponthoud. Dat is te verwachten bij het vervoer van bijvoorbeeld fytosanitaire goederen, geneesmiddelen, chemische stoffen, wapens, kunstwerken, of producten die onderhevig zijn aan accijnzen. De in- en uitklaringsprocedures kunnen buiten de EU per land verschillend zijn. De douane vraagt meestal om:

 • de handelsfactuur
 • transitobewijzen die het transport dekken
 • certificaten preferentiële of fiscale oorsprong (voor gezien laten tekenen door de douanediensten)
 • de oorsprongscertificaten EUR1, EUR2, ATR (afgesloten associaties met landen of landengroepen
 • oorsprongscertificaten (ondertekening door Kamer van Koophandel)
 • oorsprongscertificaten GSP – FOTMA (in relatie met ontwikkelingslanden)

Mechanische en elektronische seals

Degene die lading aanbiedt, zorgt voor het plaatsen van een (bolt) seal op de container. Zegels worden steeds geavanceerder, door het gebruikmaken van satellietnavigatie (GPS) en radiotechnologie. Vanzelfsprekend vraagt dit om hogere investeringen.

Preventieve maatregelen

Je kunt de risico’s ook vrijwillig beperken door preventieve maatregelen, zoals:

 • een beveiligingsplan opstellen en implementeren
 • een ‘security officer’ aanstellen, die verantwoordelijk is voor de naleving van het plan
 • beperkte toegang tot het bedrijf, de opslagfaciliteit en de vervoersmiddelen
 • screening van personeel, leveranciers en afnemers
 • een gedragscode instellen
 • een identificatiesysteem voor werknemers en bezoekers
 • registratie als ‘secure trader’ of Authorised Economic Operator (AEO)

Ontwikkelingen in de toekomst

 • verplichte registratie voor deelnemers aan de logistieke keten. Dit kan worden uitgebreid met certificering
 • steeds meer landen voeren het NCTS in om informatie van aangifte elektronisch te verwerken
 • de douane overweegt 100 procent scanning
 • elektronische seals vragen om forse investeringen, maar bieden grote voordelen voor het traceren van lading
 • informatie wordt eerder beschikbaar en dat biedt overzicht
 • verplichte elektronische aangifte
 • ‘smart containers’ voorzien van RFID (radiotechnologie) of GPS (global positioning system)
Onze bedrijfsjurist Peter
Contact

Advies nodig of vragen?

Peter en de andere bedrijfsjuristen helpen je graag verder