Poortwachter

Op 1 april 2002 werd de Wet Verbetering Poortwachter (WVP) van kracht.

In deze wet staan de regels waaraan werkgever, werknemer, Arbo-dienst en UWV zich in de eerste twee ziektejaren van de werknemer moeten houden. De wet geeft de werkgever mogelijkheden om langdurig arbeidsongeschikte werknemers te controleren en te stimuleren bij werkhervatting.

Verplichtingen werknemer

De werknemer is verplicht:

 • gevolg te geven aan, door of namens de werkgever, gegeven redelijke voorschriften en mee te werken aan de reïntegratiemaatregelen
 • zijn medewerking te verlenen aan het opstellen, evalueren en bijstellen van het plan van aanpak
 • passende arbeid als bedoeld in art. 7:658a BW te verrichten, waartoe de werkgever hem in de gelegenheid stelt

Sancties

Als de werknemer zich niet houdt aan deze regels, kun je hem de volgende sancties opleggen:

 • looninhouding
 • beëindiging van de arbeidsovereenkomst via een ontslagvergunning

 

 

  Onze bedrijfsjurist Peter
  Contact

  Advies nodig of vragen?

  Peter en de andere bedrijfsjuristen helpen je graag verder