skipToContentskipToFooter

De arbowet bestaat uit regels op het gebied van gezond en veilig werken. 

Hierbij een overzicht van de belangrijkste artikelen uit de arbowet.

Artikel 3
Artikel 3 geeft aan dat de werkgever zorg draagt voor de veiligheid en de gezondheid van werknemers en een arbobeleid voert dat is gericht op zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden.

Artikel 8
Artikel 8 omschrijft de plicht van werkgever om werknemers te informeren over de werkzaamheden en de daaraan verbonden risico's. De werkgever moet de maatregelen om deze risico's te beheersen duidelijk maken en hiervoor moet deskundigheid beschikbaar zijn.

Artikel 11
Artikel 11 regelt de volgende verplichting voor werknemers: ‘De werknemer is verplicht om in zijn doen en laten op de arbeidsplaats, overeenkomstig zijn opleiding en de door de werkgever gegeven instructies, naar vermogen zorg te dragen voor zijn eigen veiligheid en gezondheid en die van de andere betrokken personen.’

Toegepast op het logistieke risicogebied is de werknemer onder andere verplicht om:

  • arbeidsmiddelen en gevaarlijke stoffen op de juiste wijze te gebruiken;
  • persoonlijke beschermingsmiddelen op de juiste wijze te gebruiken;
  • de aangebrachte beveiligingen niet te veranderen of buiten noodzaak weg te halen en deze op de juiste wijze te gebruiken;
  • mee te werken aan het voor hem georganiseerde onderricht;
  • gevaren voor de veiligheid of de gezondheid aan de werkgever te melden;
  • werkgever en werknemers en andere deskundige personen indien nodig bij te staan bij de uitvoering van hun verplichtingen en taken op grond van deze wet.

Vragen over magazijnen?

Frank en zijn collega's helpen je graag verder

Frank evonedex magazijnen