Polisvoorwaarden algemeen

In de algemene voorwaarden staan meestal de bepalingen die gelden voor zowel een WA- als een allrisksverzekering. De algemene voorwaarden:

 • geven een definitie van de gehanteerde begrippen
 • vermelden hoe de verzekerde moet handelen na een schade
 • bevatten in veel polissen de uitsluitingen die zowel voor de WA-verzekering als voor de cascoverzekering gelden
 • regelen het betalen en terugbetalen van de premie
 • bevatten algemene contractsbepalingen, zoals looptijd, verlenging en opzegging
 • vermelden wanneer en onder welke voorwaarden de voorwaarden kunnen worden gewijzigd en wat de gevolgen zijn voor de verzekerde
 • geven algemene regels, zoals de samenloop met andere verzekeringen en het regelen van geschillen

Definities

Bij autoverzekeringen staat bij de definities:

 • meer over de voertuigen (bestelauto, vrachtauto, aanhangwagen, toegestane maximum massa, catalogusprijs)
 • een omschrijving van risico’s als brand, atoomkernreacties, molest, storm
 • wie de verzekerde is
 • wat wordt verstaan onder de dagwaarde of de nieuwwaarde (ook wel onderdeel van de bijzondere voorwaarden voor de cascoverzekering)
 • een aantal algemene zaken, zoals hulpverleningsaspecten, beredderingskosten, beveiliging en het begrip ‘gebeurtenis’

In de algemene voorwaarden wordt aangegeven hoe een verzekerde moet handelen als hij een schade wil melden. In de algemene voorwaarden en de bijzondere voorwaarden wordt meestal een opsomming gegeven van de uitsluitingen in de polis.

Premie

De algemene voorwaarden regelen de betaling van de premie:

 • je moet de premie vooruit betalen, uiterlijk op de premievervaldatum
 • bij niet tijdige betaling ontvang je nog een aanmaning van de verzekeringsmaatschappij
 • bij niet-betaling binnen een periode van 15 tot 30 dagen schort de verzekeringsmaatschappij de dekking op

Aanpassing

Verdere regelen de algemene voorwaarden de premieaanpassing na wijziging van het risico of van het voertuig en bevatten ze de voorwaarden een speciale regeling voor de premiebetaling in termijnen. Ten slotte geven de voorwaarden aan of, en zo ja welk deel, van de premie wordt terugbetaald bij tussentijdse beëindiging van de verzekering.

Periode

In veel gevallen staat op het polisblad voor welke periode de verzekering is afgesloten. De algemene voorwaarden regelen dat de verzekering voor een gelijke periode wordt verlengd, tenzij de verzekeringsmaatschappij of de verzekeringnemer de verzekering opzegt.

Beide moeten voor een opzegging een termijn van twee maanden vóór de vervaldatum in acht nemen. Verder hebben beide partijen het recht de verzekering op te zeggen na een schademelding. Daarbij moeten beide partijen rekening houden met een termijn die in de polisvoorwaarden is vastgelegd. De verzekeringsmaatschappij mag de polis opzeggen als je de premie niet op tijd betaalt.

Tussentijdse aanpassing

De verzekeringsmaatschappij heeft de mogelijkheid de premie of de voorwaarden tussentijds ‘en bloc’, voor alle verzekerden of een groep verzekerden, aan te passen. Zij moet dat tijdig melden en de verzekeringsnemer heeft het recht om de verzekering dan binnen 30 dagen op te zeggen.

Daarnaast heeft de verzekeringsmaatschappij het recht om gedurende de looptijd de verzekering aan te passen als een wetswijziging het risico voor de verzekeraar verhoogt. Ook dan kan de verzekeringsnemer de verzekering opzeggen als hij dat wil.

Onze adviseur Mark
Contact

Vragen over vervoer?

Mark en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder