Polisvoorwaarden CASCO

De bijzondere polisvoorwaarden voor de cascoverzekering geven een omschrijving van de:

 • dekking
 • specifieke uitsluitingen
 • verplichtingen van de verzekerde
 • schaderegeling
 • schadevergoeding voor de cascoverzekering

Verzekerd is de schade aan en verlies van de auto en de daarop aangebrachte accessoires. Er zijn accessoires en extra voorzieningen die gratis zijn meeverzekerd tot een bepaald maximum. Andere moeten bij het afsluiten van de verzekering worden gemeld en daarvoor betaal je een extra premie.

Beperkte cascoverzekering

De beperkte cascoverzekering biedt dekking tegen schade door een beperkt aantal risico’s. Meestal is verzekerd de schade door:

 • brand (en blikseminslag)
 • diefstal en de poging daartoe
 • ruitbreuk
 • diverse vormen van natuurgeweld en botsing met dieren
 • relletjes (geen molest)
 • van buiten komende onheilen tijdens het transport van de auto

De omschrijving varieert per verzekeringsmaatschappij.

Uitgebreide cascoverzekering

De uitgebreide cascoverzekering biedt behalve de risico’s die zijn verzekerd onder de beperkte cascoverzekering ook dekking tegen verschillende ‘verkeersrisico’s’ zoals:

 • botsen en aanrijding
 • slippen, van de weg raken en omslaan
 • alle andere van buiten aankomende onheil

De cascoverzekering vergoedt, zo nodig boven het verzekerde bedrag, ook:

 • de kosten van berging, bewaking en vervoer naar een garage waar de auto kan worden hersteld
 • de bijdrage in averij-grosse (bij vervoer over water)
 • stallingskosten als de auto na een gedekte gebeurtenis moet worden achtergelaten in het buitenland
 • de bereddingskosten

Uitsluitingen

In de algemene polisvoorwaarden en de bijzondere voorwaarden voor de cascoverzekering wordt meestal een opsomming gegeven van de uitsluitingen in de polis.

De verzekeringnemer is verplicht:

 • schade zo snel mogelijk melden
 • diefstal of poging daartoe melden aan de politie; een schriftelijk bewijs van deze melding moet je overleggen aan de verzekeringsmaatschappij
 • bij vermissing akkoord gaan met de melding bij het Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit

Ook heb je de plicht om schade zo veel mogelijk te voorkomen of te beperken. De verzekeringsmaatschappij vergoedt voor een deel de kosten daarvan.

Je hebt het recht om de auto te laten repareren als de reparatiekosten minder bedragen dan een bepaald bedrag. Is het schadebedrag hoger, dan schakelt de verzekeringsmaatschappij een expert in. Als de verzekeringnemer het niet eens is met deze expert dan kan hij zelf ook een expert benoemen. De polis bevat een regeling voor de kosten van de contra-expertise.

Schadevergoeding

De verzekeringsmaatschappij vergoedt de schade binnen een vastgestelde periode. Het bedrag van de schadevergoeding wordt bij onderverzekering eventueel evenredig verminderd. Ook houdt de verzekeringsmaatschappij rekening met het eigen risico.

De verzekeringsmaatschappij vergoedt de schade onder aftrek van het eigen risico, ook als de schade niet is ontstaan door schuld van de bestuurder. De hoogte van het eigen risico kan per polis verschillen. Voor de reparatie van ruiten geldt veelal geen eigen risico. Er is een extra eigen risico van kracht als de bestuurder jonger is dan 24 jaar.

Onze adviseur Mark
Contact

Vragen over vervoer?

Mark en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder