Polisvoorwaarden hulpverlening

De autoverzekering biedt dekking tegen de kosten van hulpverlening.

Die hulpverlening is verschillend voor personen- bestel- of vrachtauto’s. Verder biedt een allrisksverzekering een uitgebreidere hulpverlening dan een WA-verzekering. 

Advies: lees jouw eigen polisvoorwaarden voor een omschrijving van de geboden dekking.

De hulp kan worden verleend in binnen- en buitenland en bestaat uit technische en persoonlijke hulp. Ook de kosten van het bergen, wegslepen en vervoer naar de garage vallen daaronder. Bij pech of een ongeval met geringe reparatiekosten wordt de auto vervoerd naar de dichtstbijzijnde garage. Het arbeidsloon voor de reparatie van de auto langs de weg is verzekerd tot een beperkt bedrag. De hulpverlening wordt uitgevoerd door of namens een hulpcentrale. Hulpverlening door anderen wordt niet vergoed.

Nederland

In Nederland wordt hulp verleend na een verkeersongeval, brand of ander onheil (niet door een mechanisch gebrek!) waarbij de auto zo is beschadigd, dat er niet meer mee kan worden gereden of de bestuurder niet meer in staat is om de auto te besturen. De hulpcentrale regelt en betaalt de kosten van het vervoer van de auto naar de garage van de verzekerde. Ook worden de inzittenden en hun bagage vervoerd naar het gewenste adres in Nederland.

Buiten Nederland

Buiten Nederland wordt hulp verleend na een verkeersongeval, brand, diefstal, natuurgeweld of ander onheil. Ook een mechanische storing is meeverzekerd. Er moet sprake zijn van een gedekte gebeurtenis. Hulpverlening in het buitenland is niet altijd meeverzekerd.

De persoonlijke hulpverlening in het buitenland bestaat uit:

 • advies van de hulpcentrale over hoe te handelen bij een gedekte gebeurtenis in het buitenland
 • beschikbaar stellen van een vervangende bestuurder als de bestuurder van de auto:
  • niet in staat is terug te rijden door ziekte, ongeval of overlijden
  • wordt teruggeroepen wegens ziekte of overlijden van een familielid, of een belangrijke schade in Nederland zijn aanwezigheid dringend nodig maakt
  • in hechtenis is genomen voor een verkeersmisdrijf en geen andere medereiziger in staat is de auto te besturen
 • repatriëring van de met de auto vervoerde personen naar Nederland
 • organisatie van vervangend vervoer naar de plaats van bestemming
 • vergoeding van telefoon- of faxkosten die nodig zijn om de hulpcentrale te bereiken
 • de hulpcentrale organiseert, regelt en bemiddelt voor de hulpverlening die bestaat uit:
 • begeleiding van ziekenhuisopname
 • overleg met de behandelend arts
 • vervoer naar Nederland als dit medische noodzakelijk is
 • verzending van medicijnen naar het buitenland
 • advies na bezoek van een dokter of een ziekenhuisopname
 • informatieoverdracht tussen artsen in Nederland en het buitenland
 • verstrekken van betalingsgarantie
 • terugkeer naar Nederland als dat dringend noodzakelijk is
 • onderhouden van contacten tussen familieleden thuis en in het buitenland
 • tolken bij taalproblemen
 • overmaken van geld
 • overbrengen van berichten
 • verstrekken van adviezen bij verlies of diefstal van geld
 • geven van advies bij noodsituaties

De kosten van deze vormen van deze hulpverlening zelf worden niet vergoed.

De technische hulpverlening bestaat uit:

 • verzenden van onderdelen die nodig zijn om de auto (en de aanhangwagen) rijklaar te maken en die in het buitenland niet beschikbaar zijn; de kosten van aankoop zijn voor rekening van de verzekerde
 • repatriëring van de auto (en de aanhangwagen):
  • naar de reisbestemming na reparatie
  • naar een adres in Nederland
  • als deze na diefstal is teruggevonden

De voorwaarden voor de hulpverlening bevatten in veel gevallen een aantal uitsluitingen. Daarbij wordt ook verwezen naar de uitsluitingen in de voorwaarden voor de WA-verzekering en voor de cascoverzekering. Verder zijn meestal uitgesloten:

 • kosten van niet noodzakelijke maatregelen en voorzieningen van een permanent karakter waarvoor de hulpcentrale geen opdracht heeft gegeven
 • kosten gemaakt zonder overleg en zonder goedkeuring van de hulpcentrale
 • aansprakelijkheid van de hulpcentrale voor de kwaliteit van de werkzaamheden van de hulpverleners
 • aansprakelijkheid van de hulpcentrale voor zijn handelen
 • repatriëring van een auto waarvan te maken kosten hoger zijn dan de dagwaarde van die auto.

 

  Onze adviseur Mark
  Contact

  Vragen over vervoer?

  Mark en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder