Schadeafwikkeling cascoschade

De verzekeringnemer is verplicht een ‘gebeurtenis’ zo snel mogelijk te melden.

De rechten van de verzekeringnemer en de verzekerden vervallen als zij hun verplichtingen niet nakomen en daardoor de belangen van de verzekeraar schaden. Meestal bevat de polis een bepaling over de termijn waarbinnen de verzekeraar beslist of de polis dekking biedt en waarbinnen ze de schade zal vergoeden.

Schadeformulier

Je meldt de schade bij voorkeur met het Europese schadeformulier. Ook voor schade waarbij geen tegenpartij is betrokken. Op de achterzijde van het schadeformulier vermeld je de gegevens die van belang zijn voor de afwikkeling van jouw eigen schade (en voor de WA-schade).

Het recht op schadevergoeding verjaart als je niet binnen de periode die in de polis wordt genoemd een claim indient bij jouw verzekeringsmaatschappij. Meestal is die periode voor cascoschade drie jaar.

Het recht op schadevergoeding vervalt als in de polis genoemde verplichtingen niet worden nagekomen en daardoor de belangen van de verzekeraar zijn geschaad. Ook vervallen de rechten van de verzekerde als hij onjuiste of onvolledige gegevens verstrekt.

Risico’s zijn soms op meer dan één polis verzekerd. De vraag is dan welke verzekering de schade moet vergoeden. Iedere polis bevat hiervoor een regeling.

Reparatie

Je hebt het recht om jouw personen- of bestelauto te laten repareren als de reparatiekosten lager zijn dan een bepaald bedrag. Dit bedrag is in de polis vermeld en bedraagt momenteel vaak 500 euro. Is het schadebedrag hoger dan zal de verzekeringsmaatschappij een expert inschakelen. Als de verzekeringnemer het niet eens is met deze expert, kan hij zelf ook een (contra) expert benoemen. De polis bevat een regeling voor de kosten van de contra-expertise.

Bij een cascoverzekering vergoedt de verzekeringsmaatschappij de schade op basis van de reparatiekosten of op basis van total loss. De reparatiekosten worden vergoed tot maximaal het verschil tussen de waarde direct voor het ongeval (dagwaarde) en de waarde van de restanten (wrakwaarde).

Total loss

De schade wordt geregeld op basis van total loss als de reparatiekosten hoger zijn dan het verschil tussen de dagwaarde en de wrakwaarde. Bij auto’s die jonger zijn dan drie jaar wordt de dagwaarde berekend volgens een nieuwwaarde en vaste afschrijvingsclausule. In dat geval vergoedt de verzekeraar de reparatiekosten tot ten hoogste het verschil tussen 2/3 van de waarde volgens deze afschrijving en de wrakwaarde.

Bij diefstal, verduistering of vermissing vergoedt de verzekeringsmaatschappij de dagwaarde.

Nieuwwaarde

De verzekeringsmaatschappij vergoedt de schade op basis van de nieuwwaarde voor nieuwe auto’s:

  • tot een in de polis genoemde maximumcataloguswaarde
  • die bij de afgifte van het Nederlandse kentekenbewijs nieuw zijn en die direct na de afgifte van het kentekenbewijs deel IA verzekerd wordt bij de verzekeringsmaatschappij
  • gedurende een in de polis genoemde periode (vaak zes maanden tot één jaar).

De nieuwwaardeclausule geldt meestal niet voor in de polis genoemde auto’s, zoals taxi’s, lesauto’s, personenbussen, leaseauto’s en auto’s van koeriersbedrijven. Deze uitzondering staat op het clausuleblad waarnaar het polisblad verwijst.

Vaste afschrijving

De verzekeringsmaatschappij past een vaste afschrijving toe als de auto ouder is dan de periode waarvoor de nieuwwaarde geldt, maar niet ouder dan drie jaar. Na de periode van de nieuwwaarde wordt een vast afschrijvingspercentage per maand gehanteerd. Er zijn veel regelingen, maar gebruikelijk is een afschrijvingspercentage van 1 tot 1,5 procent over de eerste 10 of 20 duizend euro van de catalogusprijs en een hoger percentage over het meerdere.

Dagwaarde

De schade wordt geregeld op basis van de dagwaarde als:

  • de nieuwwaardeclausule of vaste afschrijvingsclausule niet van toepassing is
  • de schadevergoeding op basis van de vaste afschrijving lager is dan de feitelijke dagwaarde
  • voor de auto alleen een beperkte cascoverzekering is afgesloten

Diefstal

Een gestolen auto wordt nogal eens teruggevonden. Daarom hanteert de verzekeringsmaatschappij een wachtperiode voor ze de schade vergoedt, meestal één maand. Voor personenauto’s wordt gedurende deze periode een geringe dagvergoeding betaald. De evofenedex-autoverzekering betaalt ook een dagvergoeding voor bestel- en vrachtauto’s.

Er zijn verzekeraars die bij verlies van de autosleutels door inbraak of gewelddadige beroving de vervanging van de sloten vergoeden.

De vergoeding van schade aan of verlies van audiovisuele apparatuur is meestal beperkt of zelfs uitgesloten. Het maximumbedrag staat in de polis. Dit maximum wordt nog verminderd met het eigen risico.

De verzekeringsmaatschappij die jouw schade heeft vergoed, zal de tegenpartij aanspreken als deze (waarschijnlijk) de schuldige is. Dat kan uitsluitend voor het aan jou betaalde bedrag. Jouw verzekeringsmaatschappij heeft niet het recht jouw overige schade, zoals het eigen risico, de bedrijfsschade of de waardevermindering te vorderen. Wel wordt jouw claim soms meegenomen.

Rechtsbijstandverzekering

Je meldt de schade ook bij jouw rechtsbijstandverzekering als de schade vermoedelijk door schuld van een ander is veroorzaakt. De rechtsbijstandverzekeraar probeert de schade die jouw eigen verzekeringsmaatschappij niet vergoedt, te verhalen op de schuldige partij. De afwikkeling van een schade kan een zaak van lange adem zijn, zeker bij een ingewikkelde schuldvraag. Je hebt nooit de garantie dat de hele schade wordt vergoed.

No claim

Het melden van een schade is van invloed op de no-claimkorting. In principe komt deze daardoor te vervallen of wordt verminderd. De no-claimkorting wordt hersteld als geen uitkering wordt gedaan. Soms hanteren verzekeraars in de praktijk een andere regeling waarbij de no-claimkorting (voorlopig) behouden blijft als de schade verhaalbaar lijkt op de schadeveroorzaker.

Onze adviseur Mark
Contact

Vragen over vervoer?

Mark en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder