Schademelding WA-schade

Zowel voor de WA- als voor de cascoverzekering is het belangrijk een eventuele schade zo snel mogelijk te melden.

De verzekeringnemer of de verzekerde (zie de definities in de polis) zijn verplicht een ‘gebeurtenis’ zo snel mogelijk te melden. Ook de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) verplicht je direct elke schade te melden waaruit een aanspraak op uitkering kán voortvloeien. Niet van belang is of je schuldig bent of onschuldig.

Verder moeten de verzekeringnemer of de verzekerde alle inlichtingen en bescheiden verschaffen die de verzekeraar nodig heeft voor de afwikkeling van de schade. Ook moeten zij hun volledige medewerking verlenen en alles nalaten wat de belangen van de verzekeraar kan schaden.

De rechten van de verzekeringnemer en de verzekerde vervallen als zij hun verplichtingen niet nakomen en de belangen van de verzekeraar daardoor zijn geschaad.

Melden

Een autoschade meldt je bij voorkeur met het Europese schadeformulier. Hierop kun je, samen met jouw tegenpartij, een omschrijving geven van de omstandigheden van het ongeval en de schade aan de voertuigen. Beide partijen ondertekenen de voorzijde. Het ondertekenen betekent niet dat je schuld erkent. Veranderingen die zijn aangebracht na de ondertekening hebben geen juridische waarde.

Op de achterzijde van het schadeformulier vermeldt je de gegevens die nodig zijn voor de afwikkeling van jouw eigen schade en de WA-schade. De tegenpartij ondertekent de achterzijde niet.

Het recht op schadevergoeding verjaart als je niet binnen de periode, die in de polis wordt genoemd, een claim indient. De melding moet je doen zodra deze bij jou bekend is geworden.

Het recht op schadevergoeding vervalt ook als de in de polis genoemde verplichtingen niet worden nagekomen en daardoor de belangen van de verzekeraar zijn geschaad. Het zelfde geldt als de verzekerde onjuiste of onvolledige gegevens verstrekt.

Jouw verzekeringsmaatschappij vergoedt de schade die door jouw voertuig aan derden is toegebracht. Voor het vaststellen van de schade worden een of meer deskundigen ingeschakeld. De verzekeringsmaatschappij regelt de schade zelf en gaat ook zelfstandig tot betaling over. Je kunt daarop geen invloed uitoefenen of er bezwaar tegen maken. Daarom is het belangrijk dat je het schadeformulier goed en volledig invult.

No-claimkorting

In principe komt de no-claimkorting te vervallen of wordt deze verminderd als je een schade meldt. De korting wordt hersteld als geen uitkering wordt gedaan. Soms hanteren verzekeraars in de praktijk een andere regeling waarbij de no-claimkorting (voorlopig) behouden blijft als het waarschijnlijk is dat de verzekeringsmaatschappij geen uitkering hoeft te doen.

De wet eist dat de verzekeringsmaatschappij de schade van het slachtoffer volledig vergoedt. Een eigen risico mag dus niet in mindering worden gebracht op de schadevergoeding. De verzekeringsmaatschappij moet de schade volledig betalen en daarna het eigen risico terugvorderen van de verzekerde of de verzekeringsnemer.

Risico’s zijn soms op meer dan één polis verzekerd. De vraag is dan welke verzekering de schade moet vergoeden. Elke polis bevat hiervoor een regeling.

 

 

Onze adviseur Mark
Contact

Vragen over vervoer?

Mark en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder