Uitsluitingen

Bestelauto

Algemene uitsluitingen gelden zowel voor de WA- als voor de cascoverzekering. Deze uitsluitingen hebben betrekking op schade:

 • veroorzaakt door (natuur)rampen, zoals aardbevingen, atoomkernreacties, molest
 • nadat de verzekeringnemer geen belang meer heeft bij de auto of nadat deze is gevorderd of in beslag is genomen door een overheid
 • die met opzet is veroorzaakt
 • veroorzaakt terwijl de bestuurder niet in het bezit is van een geldig rijbewijs
 • veroorzaakt terwijl de bestuurder niet voldoet aan de wettelijke gebruikseisen (waaronder dus het chauffeursdiploma voor de vrachtautochauffeur!)
 • terwijl de verzekeringnemer niet heeft voldaan aan de verplichtingen die voortvloeien uit de polis
 • waarbij de verzekerde een onware opgave doet
 • veroorzaakt met opzet of goedvinden van de verzekerde
 • veroorzaakt tijdens wedstrijden of de voorbereiding daarvan
 • terwijl de auto werd gebruikt voor een ander doel dan was afgesproken met de verzekeringsmaatschappij
 • aan goederen of dieren die met de auto worden vervoerd (deze uitsluiting is overbodig, maar biedt wel duidelijkheid)
 • terwijl werd gereden met een aanhangwagen of oplegger

Enkele van deze uitsluitingen gelden niet voor de schadelijdende partij. In die gevallen zal uw verzekeringsmaatschappij de schade van de tegenpartij vergoeden. Daarmee krijgt zij het recht op de schade van de verzekeringnemer of de verzekerde terug te vorderen.

Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen

In het deel van de polisvoorwaarden met de specifieke uitsluitingen voor de WA-verzekering staan meestal de uitsluitingen die de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) toestaat. Uitgesloten is:

 • schade die uitsluitend voortvloeit uit contractuele verplichtingen (is geen wettelijke maar contractuele aansprakelijkheid)
 • personenschade toegebracht aan de bestuurder
 • schade veroorzaakt door iemand die zonder toestemming de auto gebruikt (diefstal en joyriding)

Cascoverzekering

De verzekeringsmaatschappij hanteert voor de cascoverzekering uitsluitingen die niet gelden voor de WA-verzekering. De maatschappij vergoedt niet de schade aan de auto als:

 • de feitelijke bestuurder onder invloed van alcohol of drugs verkeert of weigert mee te werken aan een drugs- of alcoholonderzoek
 • de auto is gestolen en niet goed werd afgesloten
 • deze bestaat uit schade aan niet meeverzekerde accessoires en extra voorzieningen aan de auto
 • deze bestaat uit losse communicatie en navigatieapparatuur

Verder is uitgesloten schade:

 • die is veroorzaakt door slijtage, slecht onderhoud, eigen gebrek of bevriezing
 • die bestaat uit waardevermindering
 • technische schade door een bedieningsfout

Deze drie uitsluitingen zijn feitelijk overbodig, maar geven wel duidelijkheid.

Omstandigheden

Er zijn uitsluitingen die niet gelden voor de verzekeringnemer die aantoont dat de omstandigheden zich buiten zijn weten en tegen zijn wil hebben voorgedaan en dat hem niets te verwijten valt. Een polis is goed geredigeerd als deze ‘subjectivering’ geldt voor ten minste:

 • de alcoholuitsluiting
 • opzettelijk veroorzaakte schade
 • de eis van het geldige rijbewijs
 • de uitsluiting die geldt als een verzekerde liegt
 • de uitsluiting voor opzettelijk veroorzaakte schade
 • de uitsluiting bij gebruikt voor een ander doel dan is afgesproken met de verzekeraar
 • de uitsluiting voor schade tijdens wedstrijden (of voorbereidingen daarvoor) met de auto

Niet alle polissen hebben (al) deze uitsluitingen gesubjectiveerd.

Bijzondere voorwaarden

Ook de bijzondere voorwaarden voor de hulpverlening bevatten vaak een aantal uitsluitingen. Daarbij wordt ook verwezen naar de uitsluitingen in de voorwaarden voor de WA-verzekering en voor de cascoverzekering.

Onze adviseur Mark
Contact

Vragen over vervoer?

Mark en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder