skipToContentskipToFooter

Duitsland heeft per 1 januari 2015 een algemeen minimumloon ingevoerd. Werknemers in Duitsland hebben vanaf die datum recht op een brutoloon van minstens € 8,50 per uur. Deze minimumloonwet - ofwel MindesLohnGesetz (MiLoG) - heeft met name in de Nederlandse logistieke en transportsector, bij de opbouw van tentoonstellingen en beurzen, de installatie sector en de uitzendbranche voor onzekerheid gezorgd.


Volgens de nieuwe minimumloonwet moeten ook deze ondernemingen niet alleen het bovengenoemde minimumloon betalen, maar ook omvangrijke meldings- en documentatieplichten in acht nemen. Ook buitenlandse ondernemingen die tijdelijk werknemers in Duitsland te werk stellen, dienen zich aan deze nieuwe Duitse wet te houden. Onder de genoemde werkzaamheden wordt ook het werk van een chauffeur van een vervoerder op Duits grondgebied verstaan. Vooralsnog strekt de wet zich niet uit tot het zogenaamde transitovervoer door Duitsland.

Bij vervoerder moet men niet alleen aan een transportbedrijf denken, maar ook aan een bedrijf die naast productie en/of handel een belangrijk deel van zijn personeel voor (eigen) vervoer inzet.

De douane in Duitsland zal controleren of werkgevers het minimumloon betalen en zich aan de andere bepalingen van de Duitse minimumloonwet houden. Werkgevers die personeel in Duitsland te werkstellen, zullen daaraan voorafgaand de werknemers bij de douane moeten aanmelden en vervolgens hun werktijden moeten registreren.

Versoepeling

Ongeveer een half jaar na inwerkingtreding is de wet versoepeld. Werknemers met een vaste aanstelling die meer verdienden dan € 2.958,-- bruto per maand hoeven niet aangemeld te worden. Ook voor werknemers die al meer dan 12 maanden in dienst zijn en € 2.000,-- per maand of meer verdienen geldt geen verplichting tot aanmelding. Registratie van werkuren is voor deze werknemers ook niet nodig. Wél dient men bij controle de omvang van het loon en het bewijs van betaling via Duitstalige documenten aan te kunnen tonen.

Voor de inzet van werknemers met een lagere of onregelmatige beloning gelden de volgende verplichtingen:

 • De werknemer moet worden aangemeld via het digitale portaal van de douane
 • De arbeidsovereenkomst dient beschikbaar te zijn
 • Betalingsbewijzen voldoening loon moet men op verzoek kunnen tonen
 • En men dient een adres op te geven waarop deze bewijsstukken voor de douane zijn in te zien

Bij een eventuele controle zal de douane inzage verlangen in stukken waaruit de afspraken tussen werkgever en werknemer (arbeidsovereenkomst) en de nakoming daarvan (bijvoorbeeld door middel van salarisstrookjes en betalingsbewijzen) blijken. Deze stukken moeten in de taal van de toezichthouder, in dit geval dus de Duitse taal, zijn opgesteld.

Als alternatief voor een volledig vertaalde arbeidsovereenkomst kun je bijgaande opgestelde Verklaring Arbeidsrelatie downloaden. Dit is een voor dit doel in de Duitse taal gestelde verklaring over wat je in dit kader met je werknemers hebt afgesproken en waarin je de op grond van de MiLoG gevraagde informatie zelf kan invullen.

Voor aanmelding van werkzaamheden in Duitsland zijn op de website www.zoll.de de navolgende formulieren te downloaden:

 • 033.035 voor tijdelijk werk op één plaats in Duitsland.
 • 033.037/1 voor werk op verschillende plaatsen op dezelfde dag in Duitsland.
 • 033.037/2 voor mobiele activiteiten, niet gebonden aan één plaats in Duitsland.

Onder laatstgenoemde activiteiten wordt ook het beroepsmatig en eigen vervoer van goederen die geladen of gelost worden in Duitsland verstaan.

De aanmelding, die vooraf dient plaats te vinden en de navolgende informatie te bevatten:

 • de bedrijfstak
 • plaats van tewerkstelling
 • begin en (verwacht) einde van het werk
 • de plaats in Duitsland waar de arbeidscontracten, loonadministratie, bewijs betalingen van de lonen door de autoriteiten kunnen worden ingezien
 • achternaam, voornaam en adres van de contactpersoon in Duitsland die is aangewezen om contact met de autoriteiten te onderhouden
 • achternaam, voornaam en geboortedata van personeel in dienst van de werkgever die hen in Duitsland te werk stelt, inclusief de duur van de tewerkstelling (bijlage bij de aanmelding).

Bij tijdelijk werk op één plaats of werk op verschillende plaatsen (respectievelijk via formulier 033.035 en formulier 033.037/1 moet men vooraf aangegeven hoe lang men verwacht werkzaam te zijn. Deze planning kan betrekking hebben op een periode van 3 maanden.

Voor mobiel werk kan men een planning voor de duur van 6 maanden opgeven. Dit kan op bedrijfsniveau op het voorblad en/of op de bijlage per werknemer. Pas op met < 183 dagen-eis werk per jaar, anders verschuift de belastingheffing! (je legt tenslotte een verklaring af aan de Duitse Belastingdienst).

Voor buitenlandse vervoerders geldt NIET de verplichting om een adres & contactpersoon in Duitsland aan te houden. Zij mogen hun loon- en uren-administratie ook in hun eigenland aanhouden. Maar ook hier moet men aangeven bij wie en op welk adres de autoriteiten de hierboven genoemde en bijgehouden gegevens kunnen opvragen.

Controle door de Duitse douane, documenten

Controle op naleving van de wet zal in het algemeen plaats vinden door opvragen van loonstroken, betalingsbewijzen, arbeidstijdenoverzicht (tachograafgegevens) en de arbeidsovereenkomst in het Duits vertaald.

Boetes bij niet naleving

Bij overtreding van de administratieve verplichtingen kan tot maximaal 30.000 euro aan boete worden opgelegd.

Bij overtreding van de loon- en vakantierechten kan tot maximaal 500.000 euro aan boete worden opgelegd.

Ketenaansprakelijkheid opdrachtgevers

Ook opdrachtgevers kunnen worden aangesproken tot betaling van minimumloon- en vakantierechten en bij nalatigheid worden beboet.

De opdrachtgever is net als de werkgever medeverantwoordelijk voor de naleving van de Duitse minimumloonwet. correcte betaling van het minimumloon en toekenning van de minimumvakantierechten. Als de werknemer bot vangt bij zijn werkgever kan hij ook de opdrachtgever tot betaling aanspreken. Bij onderbetaling door de werkgever kan ook de opdrachtgever worden beboet. Een opdrachtgever kan zo’n administratieve boete vermijden door er op toe te zien dat de opdrachtnemer/ werkgever aan de wetgeving voldoet.

Naleving- en vrijwaringsverklaring

Duitse opdrachtgevers vragen aan hun opdrachtnemers -ook buitenlandse- een verklaring dat zij de Duitse minimumloonwet nakomen en in het te ondertekenen document staat vaak ook dat een eventueel aan de opdrachtgever opgelegde boete, vanwege nalatigheid van de werkgever, door de opdrachtgever op de werkgever kan worden verhaald.

Ook Nederlandse opdrachtgevers die in Duitsland werk laten verrichten, kunnen op naleving worden aangesproken. Voor beide situaties hebben wij een modelverklaring. Neem hiervoor contact op met onze ledenservice. 

Vragen over landeninformatie?

Peter en zijn collega's helpen je graag verder.

Marinke Roebersen evofenedex